O-STA

Izšlo je novo delovno gradivo ARC BS: Indikatorji deviznih rezerv in zunanjega dolga

Obveščamo Vas, da je izšlo novo Delovno gradivo Analitsko raziskovalnega centra Banke Slovenije.

Indikatorji deviznih rezerv in zunanjega dolga
Vida Bukatarević

Naraščanje pomena kapitalskih tokov v mednarodnih odnosih in izbruhi finančnih kriz v devetdesetih letih so pokazali, da je dosedanji pristop mednarodnih organizacij k presojanju likvidnostnega položaja države neprimeren. Pri oceni zunanje likvidnosti držav je bila pozornost usmerjena na ustreznost deviznih rezerv z vidika financiranja tekočih transakcij s tujino, kapitalski tokovi, ki so dejansko zaznamovali zadnje finančne krize, pa so bili zanemarjeni.
Izhajajoč iz izkušenj finančnih kriz v devetdesetih letih je Mednarodni denarni sklad razvil novi pristop k ocenjevanju zadostne ravni deviznih rezerv v povezavi z zunanjo zadolženostjo države.
V prispevku predstavljamo novi indikator deviznih rezerv ter njegovo uporabo in podajamo poskusni izračun tega indikatorja za Slovenijo. Kljub naraščanju zunanje zadolženosti in poslabševanju kazalnikov zunanjega dolga in deviznih rezerv v Sloveniji v zadnjih letih, so bile po novem konceptu MDS devizne rezerve vseskozi zadostne za zagotavljanje zunanje likvidnosti. Dosežena raven skupnih deviznih rezerv je bila zadostna tako za kritje zapadlih kratkoročnih obveznosti Slovenije do tujine, kot tudi tekočega primanjkljaja. Ob pričakovanih tokovih s tujino so tudi napovedi za naslednja leta ugodne.

Celotna verzija: http://www.bsi.si/html/arc/delovno_gradivo/pdf/Kazalci_rezerv_in_dolga.pdf (248KB)

Analitsko raziskovalni center Banke Slovenije objavlja štiri zbirke publikacij. Denarni pregled je namenjen pregledu tekočih ekonomskih gibanj, medtem ko v Napovedih predstavljamo oris predvidenih makroekonomskih dogajanj in projekcije kazalcev za prihodnji dve leti. V Delovnih gradivih so objavljeni rezultati krajših analiz, prispevki objavljeni v publikaciji Prikazi in analize pa obravnavajo vsa področja strokovnega interesa centralne banke. Denarni pregled izhaja mesečno, Prikazi in analize praviloma četrtletno. Delovna gradiva nastajajo predvsem kot odziv na trenutne dogodke in prav tako kot Napovedi nimajo določenega datuma izhajanja.

Publikacije si lahko ogledate na strani http://www.bsi.si/html/arc/index.html

Na publikacije se lahko naročite z elektronsko naročilnico
http://www.bsi.si/html/arc/narocanje/default.asp

ali na naslov:

Banka Slovenije
Analitsko raziskovalni center
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Tel: +386 (1) 4334173
Fax: +386 (1) 4336323
E-mail: mailto:arc@bsi.si

Publikacije lahko odjavite po elektronski pošti mailto:arc@bsi.si ali po pošti na zgornji naslov.