O-STA

Poročilo o tečaju in prometu z delnico Petrola v novembru 2001

Po podatkih iz delniške knjige je v mesecu novembru lastnika zamenjalo 58.399 delnic Petrola. 12.417 delnic je bilo preknjiženih iz naslova borznega trgovanja, na temelju trgovanja na izvenborznem trgu pa je bilo opravljenih 45.982 preknjižb.

Število delničarjev Petrola se je znižalo za približno 0,7 odstotka; konec oktobra jih je bilo 49.777, konec novembra pa 355 manj oziroma 49.422.

Sama struktura delničarjev se ni bistveno spremenila. Delež lastnikov iz notranjega odkupa in interne razdelitve se še naprej znižuje, povečuje pa se delež skladov.

30. novembra je bilo v lasti tujih pravnih in fizičnih oseb 18.746 delnic Petrola, kar v celotni strukturi delničarjev predstavlja 0,9-odstotni lastniški delež.

Skupni promet s Petrolovimi delnicami na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev je v novembru dosegel 29.919 lotov ali 675.882.000 tolarjev.

Enotni tečaj delnice je na zadnji dan novembra znašal 22.762 tolarjev in je bil za 1,7 odstotka višji od njenega enotnega tečaja na zadnji dan oktobra, ki je znašal 22.376 tolarjev. Najvišji enotni tečaj v mesecu novembru je dosegel vrednost 22.883 tolarjev, najnižji pa 22.258 tolarjev. Povprečni enotni tečaj delnice Petrola v novembru tako znaša 22.543 tolarjev.