O-STA

Izšel majski Denarni pregled Analitsko raziskovalnega centra Banke Slovenije

Povzetek
(maj 2001)

Z nekajmesečnim odlogom glede na že udejanjeno in še pričakovano umirjanje aktivnosti v mednarodnem okolju, so gospodarsko klimo precej pesimistično ocenili tudi slovenski gospodarstveniki. Ti so bili v prejšnjih mesecih optimistični predvsem zaradi hitre rasti izvoza na tržišča nekdanje Jugoslavije in Rusije. Gibanja v tekočem računu, ki je bil v prvem četrtletju izravnan, so bila ugodna tudi zaradi nizke ravni vseh komponent domačega povpraševanja: porabe države kot posledice za časnega financiranja proračuna, investicij podjetij zaradi slabših konjunkturnih izgledov in trošenja prebivalstva, ki je bilo omejeno kljub visoki rasti plač.

Rast plač – ta je še posebej visoka v sektorju države – je v nekaj zadnjih mesecih pričela prehitevati tudi produktivnost v menjalnem sektorju, ki upada zaradi zmanjšane rasti industrijske proizvodnje. Poleg prispevka k slabšanju konkurenčnosti bi lahko nadaljevanje trendov na področju plač v razmerju do že načete rasti produktivnosti pričelo ustvarjati tudi pogoje za nastanek doma ustvarjene stroškovne inflacije. Inflacijo sicer še naprej poganja predvsem hitra rast nadzorovanih cen. V začetku leta smo priče zelo volatilnim tokovom – predvsem iz naslova prodaje lastniških deležev podjetij nerezidentom –na deviznem trgu, ki se odražajo v finančnem računu plačilne bilance, upočasnjeni rasti deviznega tečaja, rasti denarnih agregatov in v ugodni likvidnosti bančnega sistema.

Banke so presežke deviz uporabljale za pridobivanje tolarske likvidnosti pri Banki Slovenije. Ob enkratnih deviznih prilivih in konverziji deviz se je tako – verjetno le za omejeno dolgo obdobje – povečalo stanje denarnih agregatov. Zaradi obetov o nižji aktivnosti se tokrat ni povečalo kreditiranje nebančnega sektorja, na drugi strani pa so banke presežke tolarske likvidnosti nalagale v kratkoro

Celotna verzija: http://www.bsi.si/html/arc/denarni_pregled/letnik2001/maj2001.pdf (1007 KB)

(Maj 2001)

Analitsko raziskovalni center Banke Slovenije objavlja tri zbirke publikacij. V Denarnem pregledu predstavljamo pregled tekočih ekonomskih gibanj. V Delovnih gradivih so objavljeni rezultati krajših analiz, medtem ko prispevki objavljeni v publikaciji Prikazi in analize, obravnavajo vsa področja strokovnega interesa centralne banke. Denarni pregled izhaja mesečno, Prikazi in analize praviloma četrtletno. Delovna gradiva nastajajo predvsem kot odziv na trenutne dogodke in nimajo določenega datuma izhajanja.