O-STA

SZF vzpostavlja nov mehanizem dela z mladimi

Slovenija se mora pri razvijanju družbe zavedati nujnosti aktiviranja vseh skritih potencialov njenih državljanov. Ti so navzoči in tudi delujoči pri vseh generacijah. Še prav posebej pa se je potrebno posvetiti odkrivanju, usmerjanju in razvijanju potencialov otrok in mladostnikov. Nedavno zaključeni 16. slovenski festival znanosti z mednarodno udeležbo (21. - 23. september 2010), ki je potekal v organizaciji Slovenske znanstvene fundacije ter v usklajenem sodelovanju z institucijami znanja kot so Kemijski inštitut, Institut Jožef Stefan, Nacionalni inštitut za biologijo, Univerza v Ljubljani ter ob pokroviteljstvih in podporah države, BTC, Mercatorja, Krke, Siemensa, Dela, RTV Slovenije in drugih, je pokazal na ogromen neizkoriščen potencial in na talente mladih državljanov. Te je nujno potrebno začeti odkrivati, usmerjati in oblikovati v smeri nove generacije odličnih raziskovalnih ustvarjalcev, tehnologov in inovatorjev. Dosedanje prakse niso dale zadovoljujočih rezultatov, zato je "nujen prehod v višjo prestavo".

Slovenska znanstvena fundacija je zato 1. oktobra 2010 aktivirala proces vzpostavitve in delovanja posebnega raziskovalnega laboratorija v katerem bodo otroci in mladostniki spoznavali in osvajali metode raziskovalnega dela, spoznavali raziskovalno opremo in pripomočke ter odkrivali številne povezave med znanostjo in družbo, ki so značilne za družbo znanja. Raziskovalni laboratorij bo omogočal tudi procese izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja za učitelje, raziskovalce, zdravnike in umetnike, ki bodo sodelovali pri izvajanju poslanstva laboratorija, pa tudi širše.

Od 1. januarja 2011 dalje bo Slovenska znanstvena fundacija za laboratorij uporabljala polno ime "Jubilejni raziskovalni laboratorij za otroke in mladostnike". Leto 2011 bo namreč Mednarodno leto kemije in v laboratoriju bodo potekale številne aktivnosti v zvezi s kemijo in ostalimi naravoslovnimi vedami ter uporabo eksperimentalne raziskovalne metode.

Namen

Raziskovalni laboratorij bo omogočal otrokom in mladostnikom odkrivanje sveta znanosti s pomočjo samostojnih raziskovalnih aktivnosti. Delo bodo mentorsko usmerjali izkušeni raziskovalci in sicer z namenom, da pritegnejo mlade k trajnejšemu zanimanju za znanost in uporabi znanstvenih spoznanj in odkritij za razvoj sebe ter nacionalne in evropske družbe.

Ciljne skupine

Aktivnosti raziskovalnega laboratorija bodo namenjene predšolskim otrokom, učencem devetletke ter srednješolcem. Določene aktivnosti bodo namenjene vsem članom ožje družine. V laboratoriju bodo potekale tudi aktivnosti za stare starše, za učitelje, raziskovalce, zdravnike, umetnike, novinarje in druge specifične skupine državljanov.

Vsebine

V raziskovalnem laboratoriju bodo udeleženci spoznavali mesto in vlogo znanosti v vsakdanjem življenju, reševali enostavne raziskovalne probleme, temeljito spoznavali različne metode raziskovanja, varnostne predpise, kemikalije doma in v šoli, raziskovalno opremo in pripomočke ter se praktično preizkušali ter napredovali v spoznavanju in rabi osnovnih načinov dela (v raziskovalnih laboratorijih). Veliko aktivnosti bo namenjeno razvijanju veščin za aktivno vlogo v komuniciranju o znanosti s poklicnimi raziskovalci.

Utrditev in razširitev dosedanjih aktivnosti

Projekt "Jubilejni raziskovalni laboratorij za otroke in mladostnike" bo povezal že prisotne aktivnosti Slovenske znanstvene fundacije kot je npr. Sklad za mlade talente, ustanovljen pozno jeseni 2007, z nekaterimi novimi aktivnostmi kot je npr. aktiviranje obsežnejše vloge raziskovalk in raziskovalcev v tretjem življenjskem obdobju ter aktiviranje priložnosti splošnokoristnega poslanstva doktorandov in mladih doktoric in doktorjev znanosti do nastajajoče nove generacije slovenskih raziskovalcev.

Projekt prinaša številne izzive

S projektom želi Slovenska znanstvena fundacija vzpostaviti nujno potrebno okolje za odkrivanje, usmerjanje in razvijanje otrok in mladostnikov v novo generacijo strokovnjakov naše države. V ustanovi se namreč zavedamo nujnosti, da takoj začnemo uresničevati projekt - naložbo v skupno prihodnost.

Aktivnosti projekta bodo izvajali slovenski in tuji strokovnjaki. Sodelovanje z raziskovalnim laboratorijem bo še zlasti zanimivo za mlade doktorice in doktorje znanosti, za doktorande ter raziskovalke in raziskovalce v tretjem življenjskem obdobju. Tako bomo raziskovalcem ponudili novo možnost realizacije dela lastnega programa razvoja - pridobivanja posebnih znanj, spretnosti in veščin ter utrditev njihovega poslanstva pri komuniciranju znanosti. Za raziskovalce v tretjem življenjskem obdobju pa bo sodelovanje z raziskovalnimi laboratorijem priložnost za uresničitev do sedaj pretežno zgolj želje po medgeneracijski solidarnosti s prenašanjem razvitega znanja in izkušenj na najmlajše državljane ter zadovoljstvo zaradi njihovega zaupanja in naklonjenosti.

S projektom želi Slovenska znanstvena fundacija preseči desetletja trajajoči razcep med nacionalno znanstveno skupnostjo in ostalimi javnostmi, ki sestavljajo slovensko družbo. V ospredju bo namreč potencial in razvoj potenciala mladih posameznikov za družbeno dobro. S tem pa tudi ustrezno upoštevanje življenjskih prispevkov že oblikovanih raziskovalk in raziskovalcev ter vloge v procesih, ki bodo potekali v okviru raziskovalnega laboratorija.

Osnovni pogoj za delovanje laboratorija je že zagotovljen

Osnovni pogoj za vzpostavitev in delovanje Jubilejnega raziskovalnega laboratorija za otroke in mladostnike je že zagotovljen. Slovenska znanstvena fundacija kot pobudnica nove pridobitve slovenske družbe namreč od 1. oktobra 2010 dalje namenja dva prostora svoje nepremičnine na Štefanovi 15 v Ljubljani za delovanje laboratorija. V večjem prostoru bo potekalo laboratorijsko delo, v manjšem pa mikroskopiranje in druge vrste opazovanj.

V času od 1. oktobra do 30. decembra 2010 bo potekala prva faza opremljanja laboratorija z osnovno in nato tudi s specialno raziskovalno opremo, z aparaturami ter pripomočki za delo. Takoj, ko bosta določena oprema in laboratorijski inventar zagotovljena bodo stekle aktivnosti za mlade. Po načrtu bodo prve aktivnosti potekale že v mesecu oktobru 2010, polno "obratovanje" pa naj bi bilo zagotovljeno od 1. januarja 2011 dalje.

Za opremljanje laboratorija bo v mesecu oktobru 2010 aktivirana prva akcija zbiranja denarnih in nedenarnih sredstev. K sodelovanju bodo povabljene pravne in fizične osebe. Sočasno z akcijo bo potekala tudi kampanja ozaveščanja in vstopanja v partnerstvo za učinkovito delovanje raziskovalnega laboratorija.

Prispevajte enega ali več zidakov za raziskovalni laboratorij!

Raziskovalni laboratorij je nacionalno pomemben projekt skupnega interesa zavzetih državljanov ter gospodarskih družb in ustanov znanja, ki se zavedajo pomena vzpostavitve in delovanja tovrstne ustanove.

Državljani in organizacije so povabljene, da vgradijo svoje zidake v raziskovalni laboratorij ter tako izrazijo svojo naklonjenost projektu.

Simbolična vrednost enega zidaka za državljane je 50 EUR. Simbolična vrednost enega zidaka za organizacije pa je 500 EUR.

Donacijo v predpisani višini lahko zainteresirani nakažejo v enem ali več obrokih, vendar tako, da zadnji obrok nakažejo do vključno 30. decembra 2010 (pravilo 1. akcije zbiranja sredstev).

V Slovenski znanstveni fundaciji bomo vodili sprotno beleženje višin donacij po osebah ter mesečno informirali zainteresirano javnost o številu pridobljenih zidakov oz. zbranih denarnih sredstvih, tako na spletu www.szf.si, kakor v sporočilih medijem.

Fizične oz. pravne osebe, ki ne bodo želele biti javno imenovane, bomo vodili pod oznako "NN". Upamo pa, da bo takšnih primerov skritega donatorstva malo.