O-STA

Trzin in Mengeš s Petrolom v celovit plinifikacijski projekt

Petrolova investicija v plinovodno omrežje občine Trzin in Mengeš se bo približala milijardi tolarjv, dolžina celotnega omrežja pa 67 kilometrom

Danes dopoldne sta župan občine Trzin Tone Peršak in predsednik uprave Petrola Janez Lotrič, javno podpisala koncesijsko pogodbo, po kateri bo Petrol na območju občine Trzin zgradil plinsko infrastrukturo ter Trzinu in njegovi okolici naslednjih 30 let zagotavljal nemoteno oskrbo z zemeljskim plinom. Trzin naj bi v končni fazi razpolagal s skoraj 46 kilometri plinovodnega omrežja, v katerega bo Petrol v naslednjih dveh letih investiral dobrih 500 milijonov tolarjev.

Plinifikacija bo potekala iz smeri Občine Mengeš, v kateri je bil pred dobrim mesecem dni za koncesionarja prav tako izbran Petrol. Projektiranje plinovodne trase za naselja znotraj občine Mengeš tako že poteka, v kratkem pa naj bi stekle tudi aktivnosti za pridobivanje enotnega gradbenega dovoljenja za izgradnjo povezovalnega plinovoda od mengeške merilno-regulacijske postaje do obstoječe krajevne mreže v Trzinu. Z njo zaenkrat upravljata podjetji Butanplin in Interina, prek nje pa trenutno poteka oskrba z utekočinjenim naftnim plinom.
V prvi fazi, ki bo predvidoma izpeljana do konca oktobra, bo tako zgrajenih nekaj manj kot sedem kilometrov napajalnega plinovoda, nova merilno regulacijsko postaja v Trzinu ter priključni plinovod do obstoječega trzinskega omrežja. Na napajanje s cenovno ugodnejšim zemeljskim plinom bodo torej obstoječi odjemalci utekočinjenega naftnega plina; v danem trenutku jih je okrog 670, tako priključeni že do začetka prihodnje ogrevalne sezone. Širitev obstoječega omrežja in priključevanje vseh potencialnih novih odjemalcev pa bo izpeljano v naslednji fazi. Načrtovanih nadaljnjih 10 kilometrov nizkotlačnega distribucijskega omrežja skupaj z ustreznim številom hišnih priključkov naj bi bilo zgrajenih do konca prihodnjega leta.
Petrol predvideva, da se bo po dokončni izgradnji omrežja na območju Trzina z zemeljskim plinom oskrbovalo okrog 300 komercialnih uporabnikov, prav toliko stanovanjskih objektov in dobrih 600 individualnih hiš, letna poraba zemeljskega plina pa naj bi dosegla približno pet milijonov kubičnih metrov. Skupaj z občino Mengeš pa to pomeni več kot 2.000 potencialnih odjemalcev oziroma blizu 9 milijonov kubičnih metrov letne porabe, upravljanje skoraj 67-kilometrskega plinovodnega omrežja in investicijo v višini 980 milijonov tolarjev.

Ker bo gradnja omrežja tako v eni kot drugi občini potekala sočasno z izgradnjo ostalih komunalnih naprav oziroma podzemne infrastrukture, je na izbiro koncesionarja poleg ugodne cene vplivala tudi njegova prilagojenost siceršnjim potrebam lokalne skupnosti in podpora, ki jo je pripravljen zagotoviti potencialnim odjemalcem plina.
Prvi korak v tej smeri bo pomenilo že oblikovanje enotne koordinacijske skupine, ki bo usklajevala delovanje med obstoječimi upravljavci vodovodnega, kanalizacijskega, električnega in kabelskega omrežja, poleg predstavnikov lokalnih skupnosti pa jo bodo sestavljali še predstavniki posameznih izvajalcev gospodarsko javnih služb.

Sočasno bo v kratkem zaživela tudi tako imenovana informativno energetska pisarna, kjer bo uporabnikom na voljo strokovno pomoč, povezana tako z reševanjem tehničnih vprašanj pri načrtovanju izgradnje notranjih instalacij in plinskega priključka, kot tudi s pridobivanjem ugodnih virov financiranja investicije. Petrol bo namreč prosilcem iz obeh občin pomagal tako do kreditov Ekološko razvojnega sklada RS, kot tudi do ugodnejših kreditnih pogojev pri komercialnih bankah, za kar je z Ljubljansko banko Domžale že podpisal pismo o nameri.

Najpomembnejšo ponudbeno prednost Petrola pa predstavlja organizacija sodobnega dežurno dispečerskega centra, ki bo zagotavljal stalen daljinski nadzor nad delovanjem plinovodnega sistema; od daljinskega odčitavanja porabljenega plina, prek načrtovanega in rednega vzdrževanja sistema, do takojšnje intervencije v primeru nepričakovanih dogodkov. Dispečerski center omogoča daljinsko upravljanje in vodenje celotne energetike, z njim pa bo prek ustreznega informacijskega sistema vzpostavljena povezava z vsemi porabniki in s celotnim sistemom za dovod plina.

Družba Petrol Plin, ki je kot samostojno podjetje pričelo poslovati šele v začetku letošnjega leta, namreč namerava preseči status produktnega dobavitelja in se razviti v sistemskega povezovalca, ki prek gradnje plinovodnih mrež lokalne skupnosti povezuje v celovita energetska omerežja, svojim odjemalcem pa poleg oskrbe s plinom omogoči tudi celostno infrastrukturno oziroma instalacijsko rešitev.