O-STA

Poziv k volitvam članov/članic komisije za razvoj nevladnih organizacij v Mestni občini Maribor

Maribor, 11.5.2011

Spoštovani nevladniki in nevladnice!

Župan Mestne občine Maribor Franc Kangler je na pobudo Zavoda PIP ustanovil Komisijo za razvoj nevladnih organizacij v MOM. Komisija je sestavljena iz štirih predstavnikov Mestne občine Maribor, štirih predstavnikov nevladnih organizacij s področja MOM in enega predstavnika regionalne podporne organizacije za Podravje.

Župan Kangler je kot predstavnike MOM v Komisijo imenoval:

Marjo Guček, Urad za kulturo in mladino (podpredsednica komisije)

Gregorja Žmaka, Urad za šport

Brigito Čanč, Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

Liljano Zorko, Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost.

Predstavnike nevladnih organizacij bomo izvolili na volitvah, upravičeni kandidati pa so predstavniki nevladnih organizacij iz področja Mestne občine Maribor. Predstavniki NVO v komisiji bodo iz svojih vrst izvolili tudi predsednika ali predsednico komisije.

Naloge Komisije so (IV. člen Sklepa o ustanovitvi komisije):

"oblikovanje in posredovanje predlogov nevladnih organizacij lokalnim oblastem, zlasti na področju oblikovanja javnih politik in ukrepov, ki vplivajo na razvoj in delovanje nevladnih organizacij,

dajanje pobud in predlogov za urejanje problematike nevladnih organizacij,

informiranje javnosti o aktivnostih in problematiki nevladnega sektorja.

Komisija se lahko pri svojem delu povezuje tudi z drugimi občinskimi, lokalnimi ali državnimi organi, organizacijami ter posamezniki.

Komisija pripravi letno poročilo o delovanju in ga posreduje občini ter nevladnim organizacijam".

Volitve predstavnikov NVO bodo potekale v skladu s Poslovnikom postopka izbire predstavnikov nevladnih organizacij v komisiji za razvoj nevladnih organizacij v Mestni občini Maribor, ki je dostopen na www.nevladna.org.

Rok zbiranja kandidatur predstavnikov NVO je do 26. maja 2011.

Vse informacije o volitvah so na voljo na spletni strani www.nevladna.org, e-naslovu info@nevladna.org ali telefonsko na 2342138.