O-STA

V LEKU ZADOVOLJNI S POSLOVANJEM V LETU 2001

Slovenska farmacevtska družba Lek je leta 2001 poslovala nad pričakovanji in presegla načrtovane cilje. Nadzorni svet je zato na svoji seji 21. marca 2002 oblikoval predlog o izplačilu dividend delničarjem družbe.

Lek je kljub zahtevnemu in dinamičnemu makroekonomskemu okolju ter svetovni ekonomski recesiji leto 2001 zaključil uspešno. Člani nadzornega sveta so na seji 21. marca med drugim razpravljali tudi o uporabi dobička in predlagali, naj Lek svojim delničarjem za leto 2001 izplača dividende.

Čisti dobiček delniške družbe Lek d. d. znaša 7,6 milijard SIT, čisti dobiček poslovne skupine Lek pa 8,2 milijarde SIT. Člani nadzornega sveta so se odločili, da bodo skupščini predlagali, da se del ustvarjenega dobička v višini 2 milijardi in pol SIT nameni za rezerve. Oblikovali so tudi predlog o višini dividende in za udeležbo pri dobičku, preostanek dobička pa naj bi ostal nerazdeljen. Po predlogu naj bi se za dividende razdelili 2,2 milijardi SIT in za udeležbo pri dobičku 145 milijonov SIT, tako da naj bi znašala dividenda za posamično delnico razreda A in B 1200 SIT, prednostna dividenda za posamično delnico razreda B pa 180 SIT.

Predlagane sklepe nadzornega sveta mora sprejeti skupščina delničarjev, ki bo predvidoma junija 2002.

Doseženi finančni rezultati so plod tržne usmerjenosti celotne poslovne skupine, visoke stopnje internacionalizacije poslovanja, odgovornega odnosa do stroškov, večanja inovativnosti poslovanja in velike pripadnosti ter izjemnih naporov vseh zaposlenih.