O-STA

Poročilo o tečaju in prometu z delnico Petrola v aprilu 2002

Po podatkih iz delniške knjige je v mesecu aprilu lastnika zamenjalo 123.628 delnic Petrola. 66.279 delnic je bilo preknjiženih iz naslova borznega trgovanja, na temelju trgovanja na izvenborznem trgu pa je bilo opravljenih 57.349 preknjižb.

Število delničarjev Petrola se je v mesecu aprilu znižalo za 324; konec marca jih je bilo 48.455, konec aprila pa le še 48.131.

Sama struktura delničarjev se ni bistveno spremenila. Delež lastnikov iz notranjega odkupa in interne razdelitve se še naprej znižuje, povečuje pa se delež skladov.

30. aprila je bilo v lasti tujih pravnih in fizičnih oseb 16.071 delnic Petrola, kar v celotni strukturi delničarjev predstavlja 0,77 - odstotni lastniški delež.

Skupni promet s Petrolovimi delnicami na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev je v marcu dosegel 66.935 lotov ali 1.896.469.641 tolarjev.

Enotni tečaj delnice je na zadnji dan aprila znašal 30.500 tolarjev in je bil za 1,9 odstotka višji od njenega enotnega tečaja na zadnji dan marca, ki je znašal 29.942 tolarjev. Najvišji enotni tečaj v mesecu aprilu je delnica Petrola dosegla na zadnji dan trgovanja, najnižji pa 4.4.2002 in sicer 28.584 tolarjev. Povprečni enotni tečaj delnice Petrola v aprilu znaša 29.364 tolarjev.