O-STA

Predstavnici Regionalnega stičišča NVO Pomurja zaupana tudi funkcija podpredsednice v Razvojnem svetu pomurske regije

Martjanci, 24.9.2012

V petek, 21. septembra 2012, je potekala prva konstititivna seja razvojnega sveta pomurske regije. Regionalni razvojni agenciji Mura, ki je koordinator priprave Regionalnega razvojnega programa za Pomurje, je kot prvi v Sloveniji uspelo konstituirati razvojni svet regije, ki bo že v mesecu oktobru začel s pripravo osnutka RRP 2014-2020. Ta naj bi predvidoma bil pripravljen do konca leta.

Za interese nevladnih organizacij bo skrbelo pet predstavnikov

V razvojnem svetu je tako svoj sedež zasedla peterica nevladnikov, ki bodo zastopali interese 1.600 nevladnih organizacij, kolikor jih je v Pomurju. Kljub številčni premoči predstavnikov občin in gospodarstva, pa se predstavniki nevladnih organizacij nadejajo konstruktivnega sodelovanja in učinkovitega razvojnega partnerstva.

Nevladne organizacije za trajnost, kakovost in kreativnost regije

Nevladne organizacije so namreč izvajalke številnih javno koristnih storitev (zagotavljanje socialnih storitev, izvajanje kulturnih in športnih programov, skrb za ranljive družbene skupine, zaščita in reševanje, promocija turistične ponudbe, ohranjanje okolja, zaščita živali, vključevanje Romov itd.) in lahko v veliki meri doprinesejo k kakovostnejšemu, inovativnejšemu, kreativnejšemu in trajnostnemu razvoju pomurske regije.

Regionalni razvojni program je temeljni razvojni dokument regije

Predstavniki nevladnih organizacij si bodo tudi v okviru delovnih odborov, ki bodo pripravljali Regionalni razvojni program pomurske regije 2014-2020, prizadevali, da bodo v njem v večji meri kot doslej umeščeni tudi projekti, v katerih bodo sodelovale nevladne organizacije.

Regionalni razvojni program je namreč temeljni programski dokument na regionalni ravni, s katerim se uskladijo razvojni cilji v regiji ter določijo instrumenti in viri za njihovo uresničevanje.

V preteklem obdobju na voljo 70 milijonov EUR

V okviru iztekajočega se Regionalnega razvojnega programa 2007-2013 je 103 projektom uspelo pridobiti sredstva v višini 70 milijonov EUR, prav toliko naj bi jih bilo na voljo tudi v novi finančni perspektivi.

Predstavnici Regionalnega stičišča NVO Pomurja zaupana funkcija podpredsednice v Razvojnem svetu pomurske regije

Razvojni svet pomurske regije bo sestavljen iz 31 članov (5 predstavnikov nevladnih organizacij, 5 predstavnikov območnih razvojnih partnerstev, 10 predstavnikov občin, 10 predstavnikov gospodarstva in 1 predstavnik madžarske narodne skupnosti). Kot predsednik sveta je bil potrjen Branko Drvarič, direktor Keme Puconci, funkcijo podpredsednikov pa so prevzeli županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba, župan Občine Lendava mag. Anton Balažek ter Matejka Horvat, predstavnica Lokalne razvojne fundacije za Pomurje in strokovna sodelavka Regionalnega stičišča nevladnih organizacij Pomurja.

SESTAVA RSR (glej na naslednji strani).