O-STA

Delničarji Probanke bodo dobili 277 tolarjev dividende za vsako delnico

MARIBOR, 11. junija �- Delničarji Probanke, so na današnji redni skupščini banke potrdili vse predlagane sklepe, vključno z razdelitvijo bilančnega dobička v višini 561 mio tolarjev. Za dividende ga bodo na osnovi današnjih sklepov razdelili 332,4 milijone tolarjev, razlika pa je namenjena pokrivanju pogodbenih obveznosti po statutu, medtem ko bo 177,3 milijone tolarjev Probankinega dobička, iz poslovanja ostalo nerazporejenega.

Sicer pa so delničarji Probanke lahko zadovoljni tudi že z letošnjimi poslovnimi rezultati, ki so presegli večino načrtovanih parametrov v obdobju januar �- maj 2002.

Bilančno poslovanje je s 74 mia tolarjev ob koncu maja že preseglo načrtovani obseg za celo leto, skupni porast bilančnega in izvenbilančnega poslovanja je znašal koncem maja tega leta 108 mia tolarjev in je za 13 odstotkov višji kot ob koncu preteklega leta. Realizirani bruto dobiček prvih petih mesecev letošnjega leta znaša 331 mio tolarjev oziroma 52% od načrtovanega letnega zneska.

Skupščina Probanke je danes potrdila še spremembo v nadzornem svetu te bančne institucije. Dosedanjega člana Franca Balaniča, ki je zastopal interese Save Kranj, ko je ta še bila veliki delničar Probanke, je zamenjal Metod Zaplotnik iz kranjskega Iskratela, ki je tudi večji delničar Probanke.