O-STA

PROBANKA NADALJUJE USPEŠNO POSLOVANJE

Probanka, ki je v preteklem letu z uravnoteženo rastjo svojega poslovanja, ponovno okrepila svojo tržno pozicijo v Sloveniji, nadaljuje s strategijo samostojnega razvoja v tesni navezanosti na dejavnosti finančnih institucij z njenim imenom. Skupina Probanka je namreč razvila celovito bančno in v preteklem letu tudi zavarovalniško ponudbo na področju dodatnega pokojninskega zavarovanja. S tem je zaokrožila storitve na vseh področjih poslovanja komercialnega in investicijskega bančništva.

Med najpomembnejšimi dosežki Probanke v letu 2001 izstopa ponovno bistveno povečanje bilančne vsote, glede na leto prej. Povečala se je iz 48 na skoraj 65 milijard tolarjev, za več kot petino pa se je povečal tudi obseg poslovanja pri vseh pomembnejših kazalcih. Bilančna in izvenbilančna vsota Probanke pa znaša 95,6 milijard tolarjev, kar predstavlja 1,73 odstotni tržni delež v državi. Z njim se je Probanka utrdila na sredini razvrstitvene lestvice velikosti slovenskih bank. Ob tem je Probanka v letu 2001 dosegla predvideni donos na kapital v višini 8,8 odstotkov.Ustvarjeni bruto dobiček v letu 2001 znaša 559 milijonov tolarjev, o njegovi delitvi pa se bodo odločali delničarji na skupščini v začetku junija.

Kljub zaostrenim pogojem gospodarjenja in bistvenim spremembam na bančnem področju ( na začetku leta 2001 je v državi poslovalo 24 bank, ob koncu pa jih je bilo le še 20), je Probanka v minulem letu povečala porast neobrestnih prihodkov za kar 41 odstotkov. Med izstopajočimi uspešnimi posli minulega leta je pomembna predvsem odprodaja polovice naložbe v podjetje Si.Mobil. »Kot vsa leta doslej, pa se ob pregledovanju doseženih rezultatov za nazaj ne bomo ustavili pri zadovoljstvu z doseženim. Tudi za naprej smo si zastavili ambiciozne načrte, kajti uresničevanje strategije ohranjanja samostojnosti v slovenskem bančnem in gospodarskem prostoru, terja od vseh v Probanki celovito upravljanje odnosov tako znotraj skupine, kot do naših delničarjev in partnerjev. Tako smo v Probanki zdaj močno vpeti v uresničevanje načrtov za leto 2002. Poleg aktivnosti za povečevanje prepoznavnosti in celovitega upravljanja odnosov tako znotraj institucije, kot z njenim okoljem, spodbujanjem korporacijske kulture in drugimi organizacijskimi aktivnostmi, zagotavljamo tudi ustrezno donosnost na zaupane kapitalske naložbe v Probanko ali katero od naših članic,« je na današnji tiskovni konferenci poudarila mag. Romana Pajenk, predsednica uprave Probanke.

Sicer pa so v Probanki za leto 2002 načrtovali 19 odstotno povečanje skupnega obsega poslovanja in 9 odstotno donosnost na vloženi kapital ter dividendo delničarjem v višini približno šestih odstotkov poprečne tržne vrednosti delnic. Že zdaj pa je jasno, da bodo načrti bistveno preseženi, saj se je obseg poslovanja samo v prvih treh mesecih že povečal za 14 odstotkov. To pomeni, da je Probanka letošnje poslovanje začela zelo dobro, saj so vsi kazalci poslovanja, vključno s tromesečnim ustvarjenim dobičkom, bistveno nad pričakovanimi.

Nadzorni svet Probanke pa je na svoji zadnji seji sprejel pobudo člana uprave Probanke, Janeza Šenice, da ga razreši s te funkcije. Mandat bo, na lastno željo, zaključil konec avgusta letos, svojo profesionalno pot pa nadaljeval na drugem odgovornem delovnem mestu.