O-STA

Spremembe v nadzornem svetu ZM

Maribor, 1. marec 2013 - Danes je z začetkom ob 11. uri potekala skupščina delničarjev ZM, na kateri je bil potrjen predlog za izvolitev dveh članov nadzornega sveta ZM zaradi poteka mandata Dušanu Čeču in dr. Janezu Komelju. Na skupščini je bilo prisotnih predstavnikov delničarjev v višini 99,97 odstotkov osnovnega kapitala družbe. Drugih predlogov ali sklepov na skupščini delničarjev ZM ni bilo.

Vsi sklepi so bili sprejeti s 100-odstotnim številom prisotnih glasov, podanega pa ni bilo nobenega dodatnega ali nasprotnega predloga. Z 2. marcem poteče mandat dosedanjima članoma nadzornega sveta ZM dr. Janezu Komelju in Dušanu Čeču, zato sta bila na predlog delničarjev kot zastopnika interesov delničarjev v nadzorni svet z začetkom štiriletnega mandata 3. marca 2013 izvoljena Dušan Čeč in Jošt Dolničar.

Ostali člani nadzornega sveta ZM so kot predstavnika delničarjev Aleš Hauc in Miha Šlamberger (mandat do julija 2016), kot predstavnika delavcev pa Robert Ciglarič (mandat do septembra 2014) in mag. Aleš Perko (mandat do januarja 2017) .

O poslovanju ZM v letu 2012

ZM je v lanskem letu zbrala 219,3 milijone evrov čiste premije, izplačala pa 141,2 milijona evrov čistih škod. Čisti dobiček je znašal 7,7 milijonov evrov. Drago Cotar, predsednik uprave ZM je povedal: "Žal so poplave 'odnesle' del dobička, ki ga je ZM iz rednega poslovanja ustvarila v prvih devetih mesecih. Toda nenazadnje smo v ZM zato tukaj, da povrnemo škodo našim zavarovancem, in vesel sem, da je bila škoda po poplavah oktobra lani v višini več kot 11 milijonov evrov ZM zavarovancem poplačana v rekordno kratkem času."

Več o poslovanju ZM v preteklosti: http://www.zav-mb.si/sticisce-komunikacij/financni-podatki/.

Osebna izkaznica ZM: http://www.zav-mb.si/fileadmin/Osebna_Izkaznica/Si/.

O postopku prodaje ZM

Nova KBM, 50,99-odstotna lastnica ZM, je 17. avgusta 2012 objavila začetek postopka prodaje svojega deleža v ZM. Prodaja deleža temelji na sklepu skupščine Nove KBM iz junija 2012, kjer so delničarji naložili upravi banke, da prične z aktivnostmi za odprodajo neključnih sredstev v Skupini Nove KBM (kamor po opredelitvi banke sodi tudi ZM). Banka je s ciljem zagotovitve strokovnega in transparentnega postopka za ta posel izbrala svetovalca, in sicer investicijsko družbo UniCredit CAIB Slovenija. 10. oktobra 2012 je Nova KBM k skrbnemu pregledu povabila tri ponudnike, ki so oddali neobvezujoče ponudbe. 11. decembra 2012 je bila podpisana pogodba o prodaji ZM med Novo KBM, SOD-om in Pozavarovalnico Sava. V letošnjem letu je Pozavarovalnica Sava dobila soglasje Agencije za zavarovalni nadzor, prav tako pa je Agencija za varstvo konkurence izdala odločbo, da ne nasprotuje priglašeni koncentraciji Pozavarovalnice Sava in Zavarovalnice Maribor.