O-STA

Pomlad je tu in s tem sezona sejmov in prodaje na prostem. Statusna ureditev-jo imate?

Iskanje dodatnega zaslužka ali le želja po ustvarjanju marsikoga pahne v prodajo izdelkov na stojnici. Seveda pa mora biti tudi ta način prodaje ustrezno urejen.

Z vidika nadzora tržne inšpekcije mora biti oseba, ki na stojnici prodaja lastna umetniška dela, ustrezno statusno organizirana. Kdor je vpisan pri registrskem organu (ministrstvo, pristojno za kulturo) kot samozaposleni v kulturi za dejavnost 90.030 Umetniško ustvarjanje, lahko prodaja svoje lastne izdelke na premični stojnici, če si pridobi soglasje v skladu z določili 6. člena Zakona o trgovini (ZT-1).

Oseba je lahko tudi samostojni podjetnik, registriran za ustrezno dejavnost, ki si za prodajo izdelkov domače obrti pridobi pozitivno mnenje komisije pri Obrtno -podjetniški zbornici, da predmeti, ki jih izdeluje sodijo med izdelke domače in umetnostne obrti . Posameznik pa izdelke domače obrti lahko izdeluje in prodaja kot osebno dopolnilno delo, s tem, da si za izdelke pridobi prej omenjeno mnenje komisije pri Obrtno-podjetniški zbornici.

Ker se določbe ZT-1 smiselno uporabljajo tudi za druge posameznike, ki prodajajo lastne izdelke, je potrebno pri prodaji na premični stojnici upoštevati tudi določbe Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti, ki se nanašajo na označbo prodajnega mesta (firma in sedež trgovca).

Poleg tega je potrebno upoštevati tudi določila Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot), ki določa, da mora podjetje za blago, ki ga ponuja, vidno označiti ceno ter je dolžno za prodano blago izdati račun. V primeru, da vsota plačil presega 12 EUR, pa mora potrošniku izročiti tudi pisno obvestilo, ki vsebuje firmo in sedež podjetja, vrsto in ceno blaga, ter pravice potrošnika iz 46. c člena ZVPot o odstopu od pogodbe ter kraj in datum.

Vse tri oblike organiziranja izdelovalcev domače obrti (samozaposleni v kulturi ali samostojni podjetnik ali opravljanje osebnega dopolnilnega dela) jim omogočajo, da za prodajo izdelka izdajo račun stranki, ki je kupila izdelek.

Samozaposleni v kulturi, se z odločbo pristojnega ministrstva zglasi na AJPES, DURS in ZZZS in se ustrezno registrira, osebno dopolnilno delo se prijavi na upravni enoti, v kraju bivanja izdelovalca domače obrti, samostojni podjetnik pa lahko registracijo svojega s.p. (http://data.si/ustanovitev-podjetja/ustanovitev-s-p/), brezplačno opravi na VEM točkah po Sloveniji.

Registracije podjetij opravljamo tudi na VEM točki DATA (http://data.si), kjer podjetnikom začetnikom nudimo vse informacije pri postopkih pred, med in tudi po registraciji podjetja.

Avtorica: Bogdana Rejc, Data d.o.o.

Katere so obvezne sestavine računa?

Na prvi pogled se zdi izdaja računa preprosta stvar, vendar kaj hitro ugotovimo, da na kak pomemben podatek lahko hitro pozabimo. Katere so obvezne sestavine računa?

Podjetje je dolžno izdati račun za vsako plačilo ali predplačilo. Obveznost izdaje računa in sestavine računa obravnava Zakon o davku na dodano vrednost in Slovenski računovodski standardi.

Obvezni podatki na računu, ki je izdan drugemu podjetju:

· datum izdaje računa;

· zaporedna številka računa (prvi račun v letu označite s številko 1, nato pa po vrsti označujete do decembra. Navadno to izgleda takole 1/2013, 2/2013, 3/2013 itd.)

· naziv, naslov in davčno št. vašega podjetja

· naziv, naslov in davčno št. kupčevega podjetja

· količino in vrsto dobavljenega blaga oziroma obseg in vrsto opravljenih storitev (npr.: 300 KOS map Extra slim ALI priprava oglasa A4 za ... . Čimbolj podrobno opredelite kaj je predmet računa)

· datum, ko ste opravili storitev (ali zaključili s poslom) ali odpremili / dobavili blago

· davčno osnovo, od katere se obračunava DDV po posamezni stopnji ali na katero se nanaša posamezna oprostitev, ceno na enoto blaga ali storitve brez DDV, in kakršnakoli znižanja cen in popuste, ki niso vključeni v ceno na enoto (torej cena izdelka ali storitve brez davka)

· uporabljeno stopnjo DDV (20 % - najpogosteje ali 8,5 % - za določene izdelke, kot so hrana, zdravila, knjige - glej 25.člen Zakona o DDV)

· znesek z DDV (torej znesek: cena * DDV oz. podatek iz prejšnje točke pomnožite s stopnjo DDV)

Obvezni podatki na računu, ki je izdan osebi brez podjetja:

· datum izdaje računa

· zaporedno številko, ki omogoča identifikacijo računa (razlago glej zgoraj)

· vašo davčno številko

· naziv in naslov vašega podjetja

· prodajno vrednost blaga oziroma storitve z vključenim DDV ter znesek vračunanega DDV

Pripravili smo predloge obrazcev za tekoče poslovanje, med njimi najdete tudi predloge za izdajo računov: Koristni obrazci (http://data.si/koristni-obrazci)

Data d.o.o.