O-STA

Prokurist - kakšne pravice ima v podjetju?

Prokurist - ali veste kakšna pooblastila ima prokurist? Ali prokurist lahko zastopa družbo? Ali je za prokurista lahko imenovana samo fizična oseba? Kakšen je obseg prokure?

NOVO: BREZPLAČNI WEBINARJI

Bi želeli tudi v vašem podjetju imenovati prokurista? Potrebujete strokovno pomoč pri pripravi vsega, kar je za to potrebno? Pravniki Data d.o.o. vas lahko seznanijo z vsemi posebnostmi glede imenovanja prokurista. Seznanijo vas tudi s pravicami prokurista glede protikoronskih ukrepov. V kolikor bi radi uveljavljali delno povračilo nadomestila plače za zaposlenega, ki ga boste/ste ga napotili na začasno čakanje na delo od 1.6.2020 do 30.6.2020, ali pa se odločate za ukrep skrajšanega delovnega časa ter bi potrebovali pravno pomoč, nam pišite na data@data.si. Vabimo pa vas tudi, da se udeležite našega brezplačnega webinarja: Ukrepi delodajalcev v času koronavirusa!

Informativni izračun plače

Kaj je prokura in kdo je prokurist?

Prokura je posebna vrsta splošnega pooblastila oziroma oblika upravičenja za zastopanje družbe, ki temelji na pooblastilu pristojnega organa družbe ali pa pogodbe sklenjene s prokuristom. Družba lahko imenuje enega ali več prokuristov ali prokuristk. Družba lahko imenuje prokurista tudi samo za podružnico, vendar mora biti to izrecno označeno v registru in pri podpisu prokurista, sicer se šteje, da se prokura nanaša na celo družbo.

Bruto neto plača

Prokurist opravlja naloge pravnega zastopstva in poslovanja podjetja ali gospodarske družbe. Podpisuje dokumente, pogodbe in pravno zastopa podjetje ali gospodarsko družbo naproti tretjim osebam.

Obseg prokure

Prokura omogoča prokuristu, da opravlja vsa pravna dejanja, ki spadajo v pravno sposobnost družbe, razen za odsvojitev in obremenitev nepremičnin, za kar mora biti prokurist posebej pooblaščen.

Omejitev prokure nima pravnega učinka proti tretjim osebam. V primeru, da ima prokurist omejena pooblastila omejitev pooblastil prokurista ni nikjer javno objavljena.

Prokurist ni organ odločanja niti ni organ vodenja v družbi, ampak ima funkcijo zastopanja proti tretjim osebam.

Prokura se lahko podeli tudi dvema ali več osebam skupaj, tako da lahko le vse te osebe skupaj zastopajo družbo. Za prokurista je lahko imenovana samo fizična oseba.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Kaj dela prokurist?

· Sklepa pogodbe in opravlja druge posle, ki so običajni pri opravljanju dejavnosti določene družbe ali ustanove.

· Vodi poslovanje družbe, zastopa in predstavlja družbo, ima odgovornost do skupščine oziroma direktorja.

· Poroča nadzornemu svetu.

· Sodeluje pri oblikovanju strateških ciljev in pri načrtovanju razvojne strategije.

· Sodeluje pri pripravljanju kratkoročnih, srednjeročnih in letnih poslovnih načrtov.

· Prevzema odgovornosti za razvoj in uvajanje sprememb v družbi ali ustanovi.

· Določa in koordinira aktivnosti s podrejenimi vodji za izvajanje strategij, poslovnih ciljev in programov organizacijskih enot družbe ali ustanove.

· Nadzoruje poslovanje in uresničevanje poslovnih in finančnih ciljev in načrtov ter kontrolira aktivnosti za doseganje poslovnih in finančnih ciljev.

· Spremlja poslovne rezultate in posreduje informacije medijem.

· Nosi odgovornost za zakonito poslovanje in delovanje družbe ali ustanove ter odgovornost za doseganje zastavljenih ciljev in načrtov družbe

Čakanje na delo - 3 korona paket