O-STA

AJPES zavrnil vpis 22 samostojnim podjetnikom

V prvih 14 dneh julija je AJPES kot registrski organ za samostojne podjetnike zavrnil vpis v register podjetij 22 samostojnim podjetnikom, ki so podali neresnično izjavo glede poravnanih davčnih in drugih obveznih dajatev, ki so jo podpisali pri postopku registracije podjetja(s.p.).

S 25.4.2013 so se zaostrili pogoji za registracijo gospodarske družbe in samostojnega podjetnika na podlagi 10. a člena ZGD-1 skladno z odločbo Ustavnega sodišča U-I-311/11-16.

Skladno s petim in šestim odstavkom 10. a člena ZGD-1 ne more biti ustanovitelj gospodarske družbe ali pridobiti statusa družbenika ali samostojnega podjetnika oseba:

1. ki je bila pravnomočno obsojena na kazen zapora zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost;

2. zoper katero je bila s pravnomočno sodbo na podlagi tega zakona ugotovljena odgovornost zaradi spregleda pravne osebnosti;

3. ki je na podlagi zakona, ki ureja sodni register, priložila predlogu za vpis v register neresnično izjavo o tem, da imajo vse kapitalske družbe, v kapitalu katerih je udeležena z več kot 25 odstotki, poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, ki jim je potekel zakonski rok plačila, razen tistih, katerim je bil dovoljen odlog ali obročno plačilo skladno z zakonom, ki ureja davčni postopek;

4. ki je bila kot družbenik z več kot 25 odstotki udeležena v kapitalu ali bila član poslovodstva ali organa nadzora kapitalske družbe, za katero je bila pravnomočno ugotovljena ničnost na podlagi zakona, ki ureja sodni register, ker je bil namen delovanja ali dejavnost družbe v nasprotju z ustavo, s prisilnimi predpisi ali z moralnimi načeli.

Po sedmem odstavku 10. a člena te omejitve prenehajo veljati po 10 letih od dneva pravnomočne sodbe ali neresnične (lažne) izjave.

Dana neresnična (lažna) izjava po določbi sedmega odstavka 10. a člena ZGD-1 za isto osebo pomeni prepoved registracije gospodarske družbe ali samostojnega podjetnika za 10 let. Tako registrska sodišča kot AJPES pred odločitvijo o registraciji vsako dano izjavo preverijo pri DURS. Doslej je AJPES zavrnil registracijo samostojnega podjetnika, če je od DURS prejel negativni odgovor oziroma obvestilo, da oseba, ki je že prej poslovala kot samostojni podjetnik, ali družbe, v kapitalu katerih je oseba udeležena z več kot 25 odstotki, nimajo poravnanih obveznosti. Med neporavnane obveznosti DURS uvršča vse davke in druge obvezne dajatve, ki presegajo 50 EUR.

Od ponedeljka, 22.7.2013 dalje, bo AJPES v primerih negativnega odgovora DURS, stranke dodatno pozval, da se v 5 dneh izrečejo o dejstvih in okoliščinah iz obvestila DURS o neporavnanih davčnih obveznostih.

Če bodo stranke podale izjavo z nasprotnimi dokazili, bo AJPES prejeto dokumentacijo posredoval DURS v ponovno preveritev. Do ugotovitve popolnega dejanskega stanja, ki ga bo izkazal DURS s potrdilom o (ne)poravnanih obveznostih, bo postopek registracije pri AJPES miroval. Glede na vsebino prejetega potrdila DURS, bo AJPES zaključil postopek (z registracijo ali z zavrnitvijo registracije).

Referenti VEM točke Data podpiramo registrski organ, ki bo podjetnikom omogočal podati izjavo v primeru negativnega odgovora DURSa. Pri postopku registracije samostojnih podjetnikov se dogaja, da na opozorilo ob podpisu izjave, podjetniki odgovorijo, da niti ne vedo ali imajo poravnane vse davčne in druge obvezne dajatve.

Izjave po 1. točki šestega odstavka 10. a člena ZGD-1 AJPES preverja neposredno v Centralni kazenski evidenci Ministrstva za pravosodje, ki odgovore praviloma vrača v nekaj minutah, razen v primerih, ko mora Ministrstvo za pravosodje izvesti ugotovitveni postopek o obstoju omejitve za registracijo.

AJPES izjav po 2. in 4. točki šestega odstavka 10. a člena ZGD-1 zaenkrat ne preverja, ker sodišča v ta namen še niso mogla zagotoviti uradnih evidenc.

Tako je AJPES, kot registrski organ za samostojne podjetnike, v času od 1.7.2013 do 15.7.2013 pri DURS preveril 167 izjav predlagateljev vlog za registracijo samostojnih podjetnikov in ugotovil, da je kar 15,7 % (22) predlagateljev podalo neresnično izjavo glede davčnih in drugih obveznih dajatev, ter jim na tej podlagi zavrnil pridobitev statusa samostojnega podjetnika. Ena oseba je podala tudi neresnično izjavo po 1. točki šestega odstavka 10. a člena ZGD-1 (kazenska evidenca).

Vir: AJPES

Pripravila: Bogdana Rejc, DATA

http://data.si/blog/2013/07/24/ajpes-zavrnil-vpis-22-samostojnim-podjetnikom/