O-STA

Obvezno poročanje po 01.07.2013 o prodaji nepremičnine ali oddaji nepremičnin v najem

Z Zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin je bilo predpisano novo poročanje o kupoprodajnih in najemnih pravnih poslih v Evidenco trga nepremičnin (v nadaljevanju ETN) po 1. juliju 2013.

V ETN je treba pošiljati podatke o:
· sklenjenih kupoprodajnih pravnih poslih z nepremičninami
· sklenjenih najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb.

O kupoprodajnih pravnih poslih z nepremičninami morajo pošiljati podatke:
· DURS iz evidence napovedi za odmero davka na promet nepremičnin,
· prodajalci iz pogodb za kupoprodajne pravne posle z nepremičninami za katere je bil obračunan DDV (tudi lizingodajalci).

Prodajalci nepremičnin morajo pošiljati podatke o kupoprodajnih pogodbah z nepremičninami in o pogodbah o finančnem lizingu nepremičnin, sklenjenih po 1. juliju 2013!

O najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb morajo pošiljati podatke:
· najemodajalci ki so lastniki stavb ali delov stavb, ki jih dajejo v najem (fizične osebe in pravne osebe zasebnega ali javnega prava)
· najemodajalci, ki so upravljavci stavb ali delov stavb v lasti Republike Slovenije
· upravniki večstanovanjskih ali poslovnih stavb za dele stavb v solastnini lastnikov delov stavb v večstanovanjski ali poslovni stavbi.

Najemodajalci morajo pošiljati podatke o vseh "aktivnih" najemnih pravnih poslih - poslati morajo podatke o najemnih pogodbah, ki na dan 1. julij 2013 trajajo, in o novih najemnih pogodbah, sklenjenih po tem datumu. Najemodajalci morajo najpozneje do 15. decembra 2013 v ETN poslati podatke o vseh aktivnih najemnih razmerjih, ki so bila sklenjena pred 1. julijem 2013 in so na ta dan še trajala.

V primeru, ko je najemodajalec pravna oseba (d.o.o., s.p.,...) se v ETN poroča elektronsko - z vnosom podatkov v ETN ali v predpisanem izmenjevalnem formatu prek spletne aplikacije, ko pa je najemodajalec fizična oseba, lahko ta poroča elektronsko (kot pravne osebe) ali po pošti na obrazcu za poročanje o najemnem pravnem poslu, ki je objavljen tudi na spletnih straneh Geodetske uprave RS.

Roki za poročanje v ETN:
· do 15. avgusta 2013 za posle, sklenjene v mesecu juliju 2013;
· vsak mesec do 15. v mesecu za posle, sklenjene pretekli mesec;
· do 15. decembra 2013 za najemne pogodbe in pogodbe o finančnem najemu, ki na dan 1. julij 2013 še trajajo.

Pripravila: Sabina Dimnik, DATA d.o.o.

http://data.si/blog/2013/07/29/obvezno-porocanje-po-01-07-2013-o-prodaji-nepremicnine-ali-oddaji-nepremicnin-v-najem/