O-STA

Delitev dobička v socialnem podjetju

1. avgust

Za socialno podjetje je značilna neprofitnost poslovanja. To pomeni, da se dobiček in presežke prihodkov nad odhodki, vrača v socialno podjetje. Če je dobiček po zakonu dovoljeno deliti, se ga med udeležence socialnega podjetja, deli največ 20% vsega ustvarjenega dobička.

Kot posredna delitev dobička ali presežkov prihodkov se šteje:

1. Izplačevanje nagrad odgovornim osebam, članom uprave ali drugih organov ali delavcem;

2. Izplačevanje plač v višini, ki za več kot za 30% presega izhodiščne plače za posamezen tarifni razred, razen če ta znesek ne dosega minimalne plače ali če podjetje zaposluje specifične poklice;

3. Izplačevanje povračil stroškov, ki presegajo zneske, ki jih določajo predpisi v zvezi s povračilom stroškov v zvezi z delom;

Povračila stroškov dela prostovoljcev se ne štejejo kot posredna delitev dobička.
Pripravila Bogdana Rejc, univ.dipl.soc, podjetniška svetovalka, Data d.o.o.

http://data.si/blog/2013/08/01/delitev-dobicka-v-socialnem-podjetju/

Data d.o.o.