O-STA

Osebno dopolnilno delo

Osebno dopolnilno delo

2. Avgust 2013

Zakon o preprečevanju dela na črno in zaposlovanja na črno v 7. členu našteva dejavnosti oziroma dela, ki se ne štejejo za delo na črno. To so: medsebojna sosedska pomoč, delo v lastni režiji, nujno delo, humanitarno, karitativno, prostovoljno in dobrodelno delo in osebno dopolnilno delo.

Osebno dopolnilno delo lahko opravljamo pod naslednjimi pogoji:

· posameznik je pri pristojni upravni enoti vpisan v seznam zavezancev, ki opravljajo osebno dopolnilno delo;

· letni prihodki iz naslova opravljanja tega dela ne presegajo minimalne letne plače v Republiki Sloveniji iz preteklega leta. Podatke o letnem prihodku že med letom spremlja davčni urad, pri katerem je posameznik vpisan v davčni register.

Ostali posebni pogoji (prostor, v katerem se opravlja osebno dopolnilno delo, ali potrebna izobrazba oziroma usposobljenost za opravljanje teh del) niso predpisani.

Vrste dejavnosti, ki se lahko opravljajo kot osebno dopolnilno delo:

a)Dela pomoči v gospodinjstvu ter nabiranje in prodaja gozdnih sadežev in zelišč ter druga manjša dela:

· občasna pomoč v gospodinjstvu in pomoč pri vzdrževanju stanovanja, hiše, počitniške hiše in podobno, vzdrževanje pripadajočih zunanjih površin in delo na kmetiji

· občasno varstvo otrok in pomoč starejšim, bolnim in invalidom na domu

· občasno lokalno vodenje skupin in posameznikov ter prevozi na tradicionalen način

· izdelovanje različnih izdelkov, ki jih je pretežno ročno ali po pretežno tradicionalnih postopkih možno izdelovati na domu

· nabiranje in prodaja gozdnih sadežev in zelišč

b)Izdelovanje izdelkov domače in umetne obrti ter prodaja izdelkov domače in umetne obrti.

Priglasitev osebnega dopolnilnega dela

Posameznik, ki želi opravljati osebno dopolnilno delo, mora opravljanje osebnega dopolnilnega dela pred začetkom priglasiti upravni enoti, na območju katere ima stalno oziroma začasno prebivališče. Upravna enota posameznika, ki želi opravljati osebno dopolnilno delo, v 8 dneh po prejemu popolne priglasitve vpiše v seznam zavezancev, ki opravljajo osebno dopolnilno delo, in mu o tem v nadaljnjih 8 dneh izda potrdilo.
Posameznik mora priglasitev sprememb ter priglasitev prenehanja opravljanja osebnega dopolnilnega dela opraviti v 8 dneh od spremembe oziroma prenehanja opravljanja osebnega dopolnilnega dela.

Pripravila Alenka Bizilj
Vir: Pravilnik o delu, ki se šteje za osebno dopolnilno delo ter o postopku priglasitve teh del

http://data.si/blog/2013/08/02/osebno-dopolnilno-delo-2/