O-STA

Kaj morate vedeti o davčnem inšpekcijskem nadzoru?

http://data.si/blog/2013/08/22/kaj-morate-vedeti-o-davcnem-inspekcijskem-nadzoru/

Davčni nadzor v večini podjetnikov vzpodbudi občutek nelagodja. V članku vam bomo na kratko razložili kaj sploh je davčni nadzor in kako poteka. Davčni inšpekcijski nadzor je del davčnega nadzora, ki obsega nadzor nad izvajanjem oziroma upoštevanjem zakonov o obdavčenju in Zakona o davčnem postopku.

Kako se izbere zavezance za davčni nadzor?

Davčni inšpekcijski nadzor se opravi na podlagi objektivnih kriterijev (ki so pripravljeni zlasti na podlagi statističnih metod, naključnega izbora in predhodnih ugotovitev v postopkih nadzora), ki morajo upoštevati načelo enakomernega inšpekcijskega nadziranja vseh zavezancev za davek in načelo pomembnosti davka, ki ga zavezanec za davek prispeva v javnofinančnih prihodkih. Nadzor lahko predlagajo tudi pristojni državni organi.

Kdo je dolžan davčnemu organu podati informacije?

Osebe, ki vodijo poslovne knjige in evidence v skladu z zakonom ter druge osebe, ki so pooblaščene, da vzpostavijo, vodijo in vzdržujejo zbirke podatkov, registre ali druge evidence, morajo davčnemu organu dati na razpolago vse podatke, ki so potrebni za pobiranje davkov, ter mu omogočiti vpogled v svojo dokumentacijo. Davčni organ lahko zahteva tudi od fizičnih oseb podatke in dokumentacijo, s katerimi razpolagajo, če imajo le-ti vpliv na njihovo davčno obveznost ali davčno izvršbo oziroma davčno obveznost drugih zavezancev za davek ali na davčno izvršbo obveznosti pri teh zavezancih za davek.

Obseg nadzora

· Davčni inšpekcijski nadzor je lahko celostni ali delni.

· Celostni davčni inšpekcijski nadzor obsega vsa področja poslovanja oziroma vse vrste davkov za eno ali več davčnih obdobij.

· Delni davčni inšpekcijski nadzor obsega posamezna področja poslovanja oziroma je omejen na enega ali več davkov oziroma eno ali več davčnih obdobij.

· Davčni inšpekcijski nadzor pri zavezancu za davek, ki samostojno opravlja dejavnost, se lahko nanaša tudi na dejstva, ki niso v zvezi z opravljanjem dejavnosti, in so pomembna za obdavčenje zavezanca za davek, zlasti na dejstva v zvezi z opravljanjem aktivnosti nosilca dejavnosti fizične osebe.

· Davčni inšpekcijski nadzor se lahko opravlja tudi pri fizični osebi, ki opravlja neregistrirano dejavnost, oziroma se ukvarja s posli ali prejema dohodke, ki so pomembni za obdavčenje davčnega zavezanca.

· Davčni inšpekcijski nadzor pri pravnih osebah lahko vključuje tudi razmerja med lastniki pravnih oseb in pravnimi osebami oziroma člani pravnih oseb in pravnimi osebami.

Časovno obdobje

· Nadzor se lahko izvede do zastaranja pravice do odmere davka - pet let od dneva, ko bi bilo treba davek obračunati, odtegniti, odmeriti ali plačati).

· Za večje gospodarske družbe se nadzor praviloma nadaljuje od zadnjega davčnega obdobja, za katerega je bil opravljen predhodni davčni inšpekcijski nadzor.

· Za gospodarske družbe, ki niso velike, ter pri fizičnih osebah - samostojnih podjetnikih, obsega davčni inšpekcijski nadzor največ tri predhodna davčna obdobja, če gre za davčno obdobje, ki je enako koledarskemu oziroma poslovnemu letu, oziroma največ 36 mesecev, če gre za davčno obdobje, ki ni enako koledarskemu oziroma poslovnemu letu.

· V primeru suma zmanjšanja davčne obveznosti zaradi neplačila davkov se lahko nadzor tudi razširi na predhodna obdobja.

Začetek nadzora

Inšpekcijski nadzor se začne z vročitvijo sklepa o davčnem inšpekcijskem nadzoru, inšpektor pa ga lahko začne opravljati po poteku osmih dni od vročitve sklepa. Če bi bil zaradi sklepa, ogrožen nadzor, lahko davčni inšpektor presodi, da se nadzor opravi brez predhodnega sklepa.V tem primeru se nadzor začne, ko inšpektor pri zavezancu opravi kakršno koli dejanje z namenom opravljanja davčnega inšpekcijskega nadzora.

Potek nadzora

Osem dni po sklepu inšpektor obišče zavezanca za davek v njegovih poslovnih prostorih in opravi z njim uvodni pogovor. Po pogovoru inšpektor glede na okoliščine pregleda poslovne in druge prostore, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti, poslovne knjige, pogodbe, listine in druge dokumente, ki omogočajo vpogled v poslovanje zavezanca za davek. Med nadzorom zavezanec in inšpektor sodelujeta pri ugotavljanju dejanskega stanja, ki je pomembno za obdavčenje. Dejstva in dokazi pomembni za obdavčenje zavezanca za davek se navedejo v zapisniku o davčnem inšpekcijskem nadzoru. Temu zapisniku lahko sledijo pripombe na zapisnik, morebitni dodatni zapisnik ter odločba, s katero se sklene in konča postopek davčnega inšpekcijskega nadzora na prvi stopnji, če so v postopku ugotovljene nepravilnosti.

V prihodnjem tednu bomo pripravili drugi del članka, ki bo govoril o pooblastilih davčnega inšpektorja, kaj se zgodi, če oviramo inšpektorja pri nadzoru, ipd.

Pripravila Alenka Bizilj, DATA