O-STA

Slovar najpogostejših računovodskih izrazov - II. del

Predstavljamo vam drugi del slovarja računovodskih izrazov, ki jih mora poznati vsak podjetnik.

Finančni najem - najem na podlagi katerega izkazuje najemodajalec finančne prihodke in pri katerem se pomembna tveganja in pomembne koristi povezani z lastništvom nad najetim opredmetenim osnovnim sredstvom prenesejo na najemnika. Lastninska pravica lahko preide na najemnika ali pa tudi ne. Takega najema praviloma ni mogoče razveljaviti. Najemodajalcu zagotavlja povrnitev naložbe v najem in še dobiček. Pri finančnem najemu pretvori najemodajalec svoja sredstva v finančno naložbo v najemnika.

Izdatki - odlivi - izplačilo gotovine s transakcijskega računa ali iz blagajne podjetja.

Izkaz poslovnega izida - izkaz v obračunskem obdobju uresničenih prihodkov in odhodkov.

Knjigovodska listina - praviloma v posebni obliki sestavljen in s podpisi potrjen zapis o poslovnem dogodku kot podlaga za vnašanje knjigovodskih podatkov v poslovne knjige in kontroliranje poslovnega dogodka ki ga izpričuje.

Knjigovodska vrednost osnovnega sredstva -razlika med njegovo nabavno vrednostjo in nabranim popravkom njegove vrednosti.

Kompenzacija - medsebojna poravnava terjatev in obveznosti med upniki in dolžniki.

Licenca - pravica do uporabe patenta.

Material - kar se uporablja za izdelavo česa ali kar se uporablja kot podatek pri obravnavanu česa. Osnovni in pomožni material polproizvodi deli nadomestni deli drobni inventar ter gorivo in mazivo. Odpadki pri odpisanih stvareh ali lastni proizvodnji se štejejo za material če so namenjeni prodaji.

Menica - pisna izjava v predpisani obliki s katero se izdajatelj zaveže da bo plačal - sam ali pa oseba ki jo določi meničnemu upravičencu ob določenem času in na določenem kraju na menici označeni znesek.

Obresti - obresti kot dohodek so vsak znesek ki je višji kot vrnjena glavnica tudi bonusi premije inflacijski dohodek tečajne razlike in vsi podobni dohodki ki izhajajo iz finančno-dolžniškega razmerja predstavljajo obresti.

Odhodki - stroški ki se nanašajo na prodane izdelke oziroma v storitvenih organizacijah je strošek direktno odhodek.

Odkup terjatev - upnik lahko s pogodbo ki jo sklene s kom tretjim prenese nanj svojo terjatev izvzemši tiste terjatve katerih prenos je z zakonom prepovedan kot tudi tiste ki so povezane z osebnostjo upnika ali njihova narava nasprotuje prenosu na drugega. Dolžnikova privolitev v posel ni obvezna vendar ga upnik o svoji odločitvi za tak posel mora obvestiti. Vse pravice ki jih je do trenutka sklenitve posla do dolžnika imel njegov upnik pa po sklenitvi preidejo na prevzemnika.

Odpravnina - zaslužek zaposlenca bodisi a) zaradi odločitve podjetja da konča službovanje zaposlenca pred običajnim datumom upokojitve bodisi b) zaradi odločitve zaposlenca da v zameno zanj prostovoljno zapusti delovno mesto bodisi c) zaradi redne upokojitve.

Patent - pravica na podlagi izuma; praviloma ga izrablja lastnik sam in hkrati prepove izkoriščanje drugim daje v promet proizvode pridobljene po zavarovanem izumu in prejema nadomestila če kdo drug po pogodbi izrablja njegov s patentom zavarovani izum.

Poslovni izid (dobiček ali izguba) - razlika med prihodki in odhodki v obračunskem obdobju.

Poslovni najem - vsak najem ki ni finančni najem. Pri njem izkazuje najemodajalec v najem dana sredstva še naprej kot svoja opredmetena osnovna sredstva najemnine pa kot poslovne prihodke.

Predujem (predplačilo avans) - vnaprejšnje plačilo za še ne v plačilo zapadlo obveznost.

Prejemki - prilivi - prejem gotovine na transakcijski račun ali v blagajno podjetja.

Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let - zadržani čisti dobiček ki še ni razdeljen.

Preplačilo - presežek plačila obveznosti nad celotno obveznostjo ki povzroči da se pri plačniku pojavi ustrezna terjatev; navadno nastane zaradi pomote.

Pridobitna dejavnost - vsaka dejavnost ki se opravlja na trgu z namenom pridobivanja dobička.

Pridruženo podjetje - podjetje v katerega kapitalu ima drugo podjetje pomemben delež ali na katero ima drugo podjetje zaradi česa drugega pomemben vpliv.

Prihodki - povečanja gospodarskih koristi v obračunskem obdobju v obliki povečanj sredstev (na primer denarja ali terjatev zaradi prodaje blaga) ali zmanjšanj dolgov (na primer zaradi opustitve njihove poravnave). Prek poslovnega izida vplivajo na velikost kapitala.

Proizvodi - dokončani proizvodi v obliki stvari namenjeni neposredni prodaji ki pa so še vedno last podjetja.

V prihodnjih dneh sledi še tretji del slovarja najpogostejših računovodskih izrazov.

http://data.si/blog/2013/08/26/slovar-najpogostejsih-racunovodskih-izrazov-ii/