O-STA

Po 25. skupščini Gorenjske banke

Brdo pri Kranju, 28. avgusta - Skupščina Gorenjske banke je danes potrdila predlagane statutarne spremembe, izvolila tri nove člane nadzornega sveta, se seznanila s poslovanjem banke v letu 2012 ter upravi in nadzornemu svetu za leto 2012 podelila razrešnico.

Gorenjska banka je poslovno leto 2012 sklenila z negativnih poslovnim izidom v višini 62,2 milijona evrov, posledično pa so bili negativni tudi kazalniki donosnosti. Ne glede na to pa s 14,07-odstotno kapitalsko ustreznostjo ostaja med kapitalsko najstabilnejšimi bankami, kar je v trenutnih negotovih razmerah izjemnega pomena, hkrati pa tudi pomembna primerjalna prednost Gorenjske banke. 100,24-odstotna pokritost kreditov z depoziti (LTD) hkrati pokaže boljšo likvidnost Gorenjske banke v primerjavi s celotnim bančnim sistemom, kjer ta kazalnik znaša 129,79 odstotka. Stroške poslovanja je banki v letu 2012 kljub nižji vrednosti aktive uspelo zadržati na ravni 1,4 odstotka povprečne aktive oziroma na ravni iz leta 2011, kar dokazuje tudi dobro obvladovanje stroškov.

Kljub vsemu na razmere, s katerimi se spoprijema bančno in širše gospodarsko okolje, Gorenjska banka ni ostala imuna. Oslabitve slabih terjatev so bile visoke in leto 2012 je zaključila z negativnimi številkami. Bilančnega dobička Gorenjska banka v letu 2012 tako ni ustvarila, čisto izgubo poslovnega leta pa je pokrila iz prenesenega čistega dobička ter iz drugih rezerv iz dobička.

Skupščina je potrdila tudi oba predlagana sklopa sprememb statuta banke. Prvi sklop sprememb se nanaša na podaljšanje maja letos pretečenega 5-letnega pooblastila upravi za povečanje osnovnega (odobrenega) kapitala. Po tem pooblastilu, ki velja nadaljnjih pet let, lahko uprava ob soglasju nadzornega sveta osnovni kapital banke poveča do zneska 6,9 milijonov evrov. Pri tem ne gre za dokapitalizacijo v smislu zagotavljanja kapitalske ustreznosti banke, pač pa je pooblastilo upravi dano zato, da banka ohrani možnost ustrezno hitrega odziva na dogajanja na finančnih trgih ter eventualnega kapitalskega povezovanja. Sprejem takšnega sklepa na skupščini še ne pomeni tudi dejanskega povečanja osnovnega kapitala niti ne vpliva na število izdanih delnic. Po tem sklepu je odločitev o izvedbi povečanja osnovnega kapitala prepuščena upravi, ta pa se tako lahko nemudoma odzove na eventualno potrebo po novem kapitalu, ko bi se za to na trgu pojavil primeren trenutek. Sprejeti sklep vsebuje tudi pooblastilo upravi za izključitev prednostne pravice delničarjev do pridobitve novih delnic iz tega naslova.

Drugi sklop statutarnih sprememb se nanaša na mandatno obdobje članov nadzornega sveta, ki je s štirih let po novem podaljšano na pet let.

Zaradi prenehanja funkcije trem članom nadzornega sveta je skupščina za petletno mandatno obdobje izvolila tri nove člane nadzornega sveta banke, in sicer Gregorja Rovanška, Andreja Andoljška in Mirana Kalčiča.

Skupščina se je seznanila tudi z letnim poročilom banke in s pozitivnim mnenjem revizorja, potrdila je poročilo nadzornega sveta o preveritvi, potrditvi in sprejemu revidiranega letnega poročila ter upravi in nadzornemu svetu za leto 2012 podelila razrešnico.

Na 25. skupščini Gorenjske banke je bilo prisotnih 79,40 odstotka glasov s pravico do glasovanja.