O-STA

Konkurenčna klavzula

5. September 2013

Kadar delavec pri svojem delu ali v zvezi z delom pridobiva tehnična, proizvodna ali poslovna znanja in poslovne zveze lahko delavec in delodajalec v pogodbi o zaposlitvi dogovorita prepoved opravljanja konkurenčne dejavnosti po morebitnem prenehanju delovnega razmerja.

Konkurenčna klavzula lahko traja največ dve leti po prenehanju pogodbe o zaposlitvi. Če konkurenčna klavzula onemogoča pridobitev zaslužka primerljivega delavčevi prejšnji plači mu mora delodajalec za ves čas spoštovanja prepovedi mesečno izplačevati nadomestilo. Denarno nadomestilo za spoštovanje konkurenčne klavzule se mora določiti s pogodbo o zaposlitvi in znaša mesečno najmanj tretjino povprečne mesečne plače delavca v zadnjih treh mesecih pred prenehanjem pogodbe o zaposlitvi.

Konkurenčna klavzula mora biti izražena v pisni obliki drugače se šteje da ni dogovorjena.

Konkurenčna klavzula je opredeljena v 39. do 42. členih Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur.l. RS št. 21/2013 od 13.03.2013, členi od 39. do 42).

Pripravila Alenka Bizilj, DATA

http://data.si/blog/2013/09/05/konkurencna-klavzula/