O-STA

Kako obračunati upokojensko delo?

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A), ki je bil sprejet v začetku leta, v členu 27.a po novem omogoča tudi začasno ali občasno delo upokojencev. Zakon je stopil v veljavo 1. julija 2013.

Začasno oziroma občasno delo se opravlja na podlagi pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela kot posebnega pogodbenega razmerja med delodajalcem in upravičencem, tovrstno delo pa lahko opravlja le oseba, ki ima v RS status upokojenca. Tak dohodek se davčno obravnava kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja (38. členu Zakona o dohodnini ZDoh-2). Davčna osnova dohodka iz drugega pogodbenega razmerja je prejetidohodek, vključno z morebitnimi povračili stroškov in bonitetami, ki je zmanjšan za normirane stroške v višini 10 % (četrti odstavek 41. člena ZDoh-2). Akontacija dohodnine od dohodka se izračuna in plača od davčne osnove po stopnji 25 %. Akontacija dohodnine je breme delojemalca in znaša (znesek * 90 %) * 25 %.

Upokojenci, ki opravljajo občasno oziroma začasno delo so obenem zavarovani za primer invalidnosti in smrti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. Delodajalec zato plačuje tudi prispevek za posebne primere zavarovanja po stopnji 8,85 %. Osnova za plačilo prispevka za posebne primere zavarovanja je vsako posamezno plačilo za opravljeno delo oziroma storitev, prejeto na podlagi drugega pravnega razmerja. Zavezanci za plačilo tega prispevka so pravne in fizične osebe, pri katerih zavarovanci dosegajo dohodke.

Hkrati je v 27.e členu ZUTD-A uvedena posebna dajatev od dohodkov za začasno ali občasno delo upokojencev. Od prejemkov, izplačanih zaradi opravljenega začasnega ali občasnega dela, delodajalci obračunajo dajatev v višini 25 %. Zavezanec za plačilo te dajatve je delodajalec. Obračun dajatve od začasnega ali občasnega dela se odda skupaj z obračunom davčnega odtegljaja za dohodke po ZDoh-2, ki niso dohodki iz delovnega razmerja - REK-2 obrazec.

Pripravila Alenka Bizilj, DATA

Vir: DURS

http://data.si/blog/2013/10/29/kako-obracunati-upokojensko-delo/