O-STA

Sprostitev trgovanja z delnicami Lek d. d., Ljubljana

Uprava Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, je 26. avgusta 2002 sprejela odločbo, da se s tem dnem ob 11.00 uri sprosti trgovanje z rednimi delnicami z oznako LEKA in prednostnimi delnicami z oznako LEKB, izdajatelja Lek, farmacevtska družba, d. d., Ljubljana, Verovškova 57, ki so uvrščene v borzno kotacijo.

Borza je 23. avgusta 2002 začasno zaustavila trgovanje z delnicami LEKA ter LEKB, ker jo je izdajatelj obvestil, da je 22. avgusta 2002 po zaključku trgovanja prejel dopis s povabilom k pogajanjem o morebitni ponudbi za odkup vseh delnic družbe izdajatelja.

Navedeno informacijo je izdajatelj 23. avgusta 2002 (objava na SEOnet) ter 24. avgusta 2002 (objava v časopisu Delo) javno objavil. Informacije o nadaljnjem postopku v zvezi s pogajanji imajo naravo notranjih informacij, izdajatelj pa je borzo 26. avgusta 2002 obvestil, da pristojni organi izdajatelja o njih še niso sprejeli dokončnih odločitev. Uprava borze se je zato na podlagi do sedaj javno objavljenih informacij odločila, da zaradi zaščite interesov investitorjev sprosti trgovanje z delnicami LEKA ter LEKB.

Zaradi spremenjenih okoliščin pri trgovanju z vrednostnimi papirji z oznako LEKA ter LEKB bo od 10.00 do 11.00 ure tega dne trgovanje z navedenimi delnicami zadržano, s čimer se omogoči upravljanje z njihovimi naročili. Prav tako bo ob 10.00 uri začasno odpravljena 10 % omejitev tečaja delnic LEKA ter LEKB. Odprava 10 % omejitve tečaja navedenih delnic bo trajala do vzpostavitve njihovega novega uradnega enotnega tečaja.

Trgovanje z navedenimi delnicami izdajatelja bo sproščeno ob 11.00 uri.