O-STA

Sprejem KRONA HOLDING, d. d. v trgovanje na prostem trgu

Uprava Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, je 6. maja 2002 na podlagi Pravil borze sprejela odločbo o sprejemu v prosti trg 1.287.121 navadnih delnic na ime izdajatelja KRONA HOLDING, Finančna družba, d. d., Štefanova 13a, Ljubljana, v skupni nominalni vrednosti 1.287.121.000 SIT, s skrajšano skupno oznako KRHR.

Preoblikovanje družbe KRONA KRONA Pooblaščena investicijska družba d.d. v redno delniško družbo je bilo v sodni register vpisano 19. marca 2002, v statutu zapisan izhodiščni osnovni kapital pa bo po statutarnem pooblastilu usklajen z dejanskim osnovnim kapitalom, ki ga je v skladu z algoritmom zamenjave delnic v centralni register 25. aprila 2002 vpisala KDD.

En lot trgovanja je ena delnica, najmanjša enota trgovanja je en lot, ISIN koda je SI 002111124 8, skrajšana skupna oznaka KRHR, prvi dan trgovanja prek BTS pa bo v četrtek, 9. maja 2002.