O-STA

Sprejem obveznic Republike Slovenije RS37 v borzno kotacijo

Odbor za sprejem vrednostnih papirjev na borzo je 24. aprila 2002 sprejel odločbo o sprejemu 1.700.000 imenskih obveznic RS37 1. izdaje izdajatelja Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana, v skupni nominalni vrednosti 17.000.000.000,00 SIT, s skrajšano skupno oznako RS37, v borzno kotacijo.

Obveznice ne vsebujejo pravice kupca do predčasnega unovčenja svoje terjatve. Izdajatelj ima od 19. aprila 2005 dalje pravico do odpoklica glavnice obveznic (delne ali celotne) pred dospelostjo v skladu s pogoji iz prospekta. Datum dospetja obveznic je 19. april 2007. Obresti se obračunavajo po spremenljivi TOM+4% letni obrestni meri na konformni način. Glavnica obveznice se izplača v enkratnem znesku v nominalni vrednosti na datum dospetja oziroma v delni nominalni vrednosti z enim ali več predčasnimi odplačili, obresti pa se plačujejo enkrat letno za nazaj, vsakega 19.4.. ISIN koda obveznic je SI 000210166 3. Datum začetka trgovanja z vrednostnim papirjem v borzni kotaciji je torek, 30. april 2002.

Vsi ostali podatki o obveznicah so navedeni v Prospektu obveznice Republike Slovenije RS37.