O-STA

Sprejem obveznic Republike Slovenije RS38 v borzno kotacijo

Odbor za sprejem vrednostnih papirjev na borzo je 24. aprila 2002 sprejel odločbo o sprejemu 180.186 imenskih obveznic RS38 1. izdaje izdajatelja Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana, v skupni nominalni vrednosti 18.018.600,00 EUR s skrajšano skupno oznako RS38, v borzno kotacijo.

Obveznice ne vsebujejo pravice izdajatelja do odpoklica pred dospelostjo in pravice kupca do predčasnega unovčenja svoje terjatve. Datum dospetja obveznic je 19. april 2017. Obresti se obračunavajo po fiksni 5,625 % letni obrestni meri na linearni način. Nominalna vrednost obveznic se izplača v enkratnem znesku na datum dospetja, obresti pa se plačujejo enkrat letno za nazaj na vsakokratni dan dospelosti plačila obresti, vsakega 19.4., oz. v kolikor datum dospetja ni delovni dan, na prvi naslednji delovni dan. ISIN koda obveznic je SI 000210167 1. Datum začetka trgovanja v borzni kotaciji je torek, 30. april 2002.

Vsi ostali podatki o obveznicah so navedeni v Prospektu obveznice Republike Slovenije RS38.