O-STA

Kdo je prokurist?

Prokurist je poslovni pooblaščenec, čigar pooblastila so neomejena, razen glede odsvajanja in obremenjevanja nepremičnin, za kar mora dobiti posebna pooblastila. Prokurist ni organ odločanja niti organ vodenja v družbi, ampak ima funkcijo zastopanja proti tretjim osebam.

V nasprotju z drugimi pooblaščenci, ki potrebujejo za posamezne posle posebna pooblastila z natančno opredelitvijo posla, tega prokurist ne potrebuje, saj je obseg njegovih pooblastil določen že v samem Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1). Prokurist ne deluje kot poslovodja (npr. direktor, član uprave). Običajno je prokurist tista oseba, ki sklepa praven posle s tretjimi osebami, za odločanje znotraj družbe pa nima pooblastil.

Za prokurista je tako bistveno, da je zgolj pooblaščenec. ZGD-1 namreč prokuristu ne daje nobenih poslovodnih upravičenj. Poslovodna upravičenja ima zgolj poslovodstvo.

Omejitve prokure nimajo učinka nasproti tretjim osebam. Če je določena oseba vpisana v sodni register kot prokurist, se tretje osebe lahko zanesejo na to, da je prokurist veljavno zavezal družbo, če je sklenil kakršen koli posel, razen odsvojil oziroma obremenil nepremičnino. Prokuriste pa je mogoče omejiti s skupno prokuro. Omeji se jih lahko tudi na predmet poslovanja posamezne podružnice družbe. Drugačne omejitve prokure nimajo pravnega učinka v razmerju do tretjih oseb.

Pripravila: Darja Golob Koritnik

http://data.si/blog/2013/11/20/kdo-je-prokurist/