O-STA

Koledar vaših obveznosti do konca leta

V mesecu decembru ne smete spregledati naslednjih pomembnih rokov za poročanje.

DATUMDOGODEK
10. 12.· Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za november 2013 · Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za november 2013 · Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za november 2013
13. 12.· Intrastat - Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za november 2013
15.12· oddaja podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjene v mesecu novembru 2013 elektronska oddaja; do 16.12. pisna oddaja fizičnih oseb · oddaja podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu novembru 2013, elektronska oddaja · oddaja podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so bile sklenjene pred 1.7.2013 in še trajajo, elektronska oddaja · oddaja podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjenih pred 1.7.2013 in še trajajo elektronska oddaja; do 16.12. pisna oddaja fizičnih oseb
16. 12.· obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost za november 2013 · plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic za november 2013 · obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače za november 2013 · obračun in plačilo požarne takse za november 2013
18.12.· (na dan izplačila dohodkov) - obrazec REK-1 in i-REK za dohodke iz delovnega razmerja za november 2013 · Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za november 2013
20.12.· Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za november 2013 · Obrazec DDV-O za november 2013 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za november 2013 (op. plačilo DDV je 31. 12.) · obrazec DVP - Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za november 2013 · obrazec SN11-T - Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini - transakcije za november 2013 · obrazec SN22-T - Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji - transakcije za november 2013 · obrazec BST - Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za november 2013 · obrazec KRD - Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za november 2013
20.12.· obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 20. 12.
31.12.· obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec november 2013 - Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači · obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za november 2013 · obrazec DDV-O - Obračun DDV za november 2013 in Priloga A · obrazec PD-O - Poročilo o dobavah (76.a člen) za november 2013 · Obrazec SKV - Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za november 2013 · VIDVDC.DAT - plačniki davka - predložitev podatkov o medletnem uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane za leto 2013. · Obračun DFS za november 2013

Pripravil: Jure Filip, Data d.o.o.