O-STA

Kakšna so pooblastila inšpektorjev za delo?

Pooblastila Inšpektorata za delo so široka, zato je pomembno vedeti, do česa lahko dostopa in kaj lahko pregleda.

Pri inšpekcijskem nadzoru fizičnih in pravnih oseb ima inšpektor naslednja pooblastila. Svoja pooblastila pa mora izkazati s službeno izkaznico in značko.

- Pregleda lahko prostore, listine, predmete, blago, poslovne knjige, dokumentacijo državnih organov, gospodarskih družb in zasebnikov

- Vstopa lahko na zemljišča fizičnih in pravnih oseb

- Pregleda lahko poslovne knjige, pogodbe, listine in drugo dokumentacijo na elektronskem mediju in zahteva izdelavo pisne oblike

- Zaslišuje stranke in priče v upravnem postopku

- Brezplačno pridobiva in uporablja osebne in druge podatke iz uradnih evidenc

- Brezplačno lahko jemlje vzorce blaga in materialov

- Fotografira lahko osebe, prostore, objekte ali

- Zaseže predmete, dokumente in vzorce v zavarovanje dokazov

- Odvzame dokumentacijo, ki jo potrebuje za raziskavo zadeve, če ostaja utemeljen sum kršitve zakonov (o odvzemu le-te mora izdati potrdilo)

Inšpektor ima pravico vstopiti v prostore in objekte zavezanca, brez predhodnega obvestila, ne glede na delovni čas. Vendar zavezanec lahko odkloni inšpektorjev vstop v stanovanjske prostore, če ta nima odločbe pristojnega sodišča.

Ob fizičnem uporu ali tudi, če ga inšpektor samo pričakuje, lahko zahteva pomoč policije.

Ukrepi

V primeru nepravilnosti mora odrediti ukrepe za odpravo le-teh. Sam določi rok, v katerem je potrebno nepravilnosti odpraviti. Poda lahko kazensko ovadbo za kaznivo dejanje ali drugim organom predlaga potrebne ukrepe. Predlaga lahko tudi odvzem premoženjske koristi, če je bila ta nezakonito pridobljena. Inšpektorat za delo je tudi prekrškovni organ, kar pomeni, da lahko inšpektorji ugotavljajo, vodijo postopek o prekršku oziroma o prekrških tudi odločajo.

Varnost in zdravje pri delu

Inšpektor pregleduje tudi izpolnjevanje zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri delu pri čemer preverja dokumentacijo v zvezi s tem (izjava o oceni tveganja izpolnjeni in opravljeni testi zaposlenih potrdila o zdravniških pregledih...) ter izvede neposredno kontrolo objektov delovnih prostor delovnih mest pogojev za delo na vseh deloviščih ustreznost sredstev za delo varovalne opreme.

Delodajalec mora delavca usposobiti za varno opravljanje dela ob sklenitvi delovnega razmerja, ob razporeditvi na drugo delo, ob uvajanju nove tehnologije in novih sredstev za delo ter ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu. Usposabljanje morajo opraviti zaposleni v podjetju, honorarno zaposleni v podjetju, tudi študentje in dijaki.

Usposabljanje za varnost in zdravje pri delu lahko opravite tudi pri Data d.o.o.

http://data.si/blog/2014/01/16/kaksna-pooblastila-inspektorjev-za-delo/