O-STA

Opravljanje neregistrirane dejavnosti je prekršek

Ustanovitev podjetja pomeni tudi opredelitev dejavnosti v aktu o ustanovitvi oziroma vpis dejavnosti v register. Opravljanje drugih dejavnosti lahko pomeni prekršek.Dejavnost podjetja mora biti opredeljena v aktu o ustanovitvi. Tudi registracija podjetja zahteva vpis določene dejavnosti podjetja v sodni register.

Družba lahko opravlja gospodarske posle le v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register. Opravlja lahko tudi druge posle imenovani pomožni posli, ki jih podjetje opravlja v zvezi z dejavnostjo. To so na primer gradnja novih zgrad, nakup sredstev, komercialni posli družbe in podobno.

Opravljanje neregistrirane dejavnosti, torej dejavnosti, ki niso vpisane v sodni register, lahko pomeni kršitev in lahko vodi do sankcije. Gre za t.i. prekoračitev dejavnosti določene v sodnem registru.

Veljavnost poslov sklenjenih v okviru dejavnosti, ki niso vpisane v sodni register

Če podjetje opravlja določene posle in sklepa pogodbe v okviru dejavnosti, ki ni vpisana v sodni register, se lahko pojavi tudi vprašanje veljavnosti sklenjenih pogodb.

Takšne pogodbe ostanejo v veljavi, če je pogodba kot taka skladna s pravom in če tretja oseba, torej stranka oziroma poslovni partner, ni vedel ali pa ni mogla vedeti za prekoračitev dejavnosti.

Kot primer lahko navedemo podjetje, katerega glavna dejavnost je pravna in računovodska dejavnosti (M69 po Standardni klasifikaciji dejavnosti). Takšno podjetje nato sklene pogodbo z osebo ali podjetjem na podlagi katere prične opravljati tudi dejavnost tolmačenja in prevajanja (M74.3 po Standardni klasifikaciji dejavnosti). Takšna pogodba je zakonita, če oseba oziroma podjetje (stranka) ne ve (oziroma ni dolžna vedeti), da podjetje v sodnem registru nima vpisane dejavnosti tolmačenja in prevajanja.

Za vse ostale natančne informacije vam priporačamo tudi, da se obrnete na naša podjetniška in pravna svetovanja.

http://data.si/blog/2014/01/20/opravljanje-neregistrirane-dejavnosti-je-lahko-kaznivo/