O-STA

Koledar poročanja februar 2014

V mesecu februarju ne smete spregledati naslednjih pomembnih rokov za poročanje.

DATUMDOGODEK
do 10.2.· Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane · Vloga za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost v letu 2013
do 11.2· Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za januar 2014 · Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za januar 2014 · Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja), kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka, za januar 2014
do 14.2Intrastat - Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za januar 2014 Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31. januarja (začetek vnosa 7.2.)
do 15.2.Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjene v mesecu januarju 2014; fizične osebe, ki pošiljajo po pošti do 17. 2. 2014 Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu januarju 2014
do 17.2obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost, za januar 2014 plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, za januar 2014 obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače za januar 2014 obračun in plačilo požarne takse za januar 2014
do 18.2.· na dan izplačila dohodkov - obrazec REK-1 in i-REK za dohodke iz delovnega razmerja za januar 2014 · Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za januar 2014
do 20.2· obrazec DVP - Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za januar 2014 · obrazec SN11-T - Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini - transakcije za januar 2014 · obrazec SN22-T - Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji - transakcije za januar 2014 · obrazec BST - Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za januar 2014 · obrazec KRD - Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za januar 2014 · Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za januar 2014 · Obrazec DDV-O za januar 2013 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za januar 2014 (op. plačilo DDV je 28. 2.) · Statistika finančnih računov - samo zavezanci poročanja za obdobje od 1. oktober do 31. december 2013
do 28.2· obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec januar 2014 - Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači · obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za januar 2014 Obračun davka na finančne storitve za januar 2014 · obrazec DDV-O - Obračun DDV za januar 2014 · obrazec PD-O - Poročilo o dobavah (76 a člen) za januar 2014 · Obrazec SKV - Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za januar 2014 obrazec REK-1 in i-REK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v januarju 2014 izplačani samostojno · Priglasitev uveljavljanja odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi kapitala zavezančevemu zakoncu ali otroku za podaritve v preteklem letu · Priloga 3 - izvajalci plačilnega prometa pošljejo podatke o prilivih in odlivih na TRR · Davčni zavezanec rezident, ki doseže obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji, in pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU, če skupni znesek obresti PRESEGA 1.000 EUR · Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve VP in drugih deležev ter inv. kuponov oziroma uveljavljanje zmanjšanja dobička od odsvojitve nepremičnin za izgubo, doseženo z odsvojitvijo nepremičnine za leto 2013 · Napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2013 · Predložitev letnih poročil za zagotovitev javnosti podatkov in za državno statistiko - Nepridobitne organizacije - pravne osebe zasebnega prava (ustanove, politične stranke, sindikati itd.) · Predložitev letnih poročil proračun, proračunski uporabniki in druge osebe javnega prava, ki so uporabniki enotnega kontnega načrta (pravne osebe javnega prava)

http://data.si/blog/2014/02/06/koledar-porocanja-februar-2014/