O-STA

Dostop do informacij javnega značaja

S 17. 4. 2014 vstopi v veljavo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Ta povečuje transparentnost poslovanja in širi krog zavezancev, s čim daje javnosti nadzor nad delovanjem zavezancev. Vsakomur omogoča prost dostop in ponovno uporabo informacij javnega značaja.

Pri sklepanju poslov bo učinkovitejše upravljanje s premoženjem in finančnimi sredstvi, konkurenčni bodo pogoji na trgu. To velja predvsem za male in srednje velike gospodarske družbe, ki želijo poslovati ali konkurirati gospodarskim družbam pod prevladujočim vplivom države ali samoupravnih lokalnih skupnosti. Na trgu bo tako prosta konkurenca, tržni pogoji bodo pa enaki za vse.

Kdo

Zavezanci so državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil, izvajalci javnih služb, gospodarske družbe in druge pravne osebe zasebnega prava pod neposrednim ali posrednim prevladujočim vplivom Republike Slovenije, samoupravnih lokalnih skupnosti in drugih oseb javnega prava.

Informacije javnega značaja:

· informacije v zvezi s sklenjenimi pravnimi posli, ki se nanašajo na pridobivanje, razpolaganje ali upravljanje s stvarnim premoženjem poslovnega subjekta ali izdatke poslovnega subjekta za naročilo blaga, gradenj, agentskih, svetovalnih ali drugih storitev ter sponzorskih, donatorskih in avtorskih pogodb in drugih pravnih poslov, s katerimi se dosega enak učinek;

· informacije v zvezi s članstvom, prejemki in bonitetami ter kadrovanjem članov poslovodnih organov, organov upravljanja, nadzornih organov in drugih zastopnikov poslovodnega subjekta.

Absolutno javni podatki so pa podatek o vrsti posla, podatek o pogodbenem partnerju, pogodbena vrednost in višina posameznih izplačil, terminski plan posla in enaki podatki iz aneksa k pogodbi.

Preostalo besedilo določene pogodbe bodo lahko predstavljale poslovno skrivnost. Zahtevam za dostop informacij se lahko ugodi, delno ugodi ali ne ugodi.

Pripravila M. Guček

http://data.si/blog/2014/04/10/dostop-informacij-javnega-znacaja/