O-STA

Želite odložiti plačilo davka?

V trenutni gospodarski situaciji posamezniki in poslovni subjekti čedalje težje izpolnjujejo davčne obveznosti. Zato vas opominjamo na vaše pravice v zvezi z možnostjo odpisa delnega odpisa, odloga in obročnega plačevanja obveznosti.

Med poslovne subjekte štejemo pravne osebe, samostojne podjetnike ter posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost. Zanje velja, da se jim lahko dovoli dveletni odlog plačila ali obročno plačevanje v največ 24 obrokih v obdobju 24 mesecev. To se lahko odobri v primeru trajnejše nelikvidnosti ali izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov iz razlogov, na katere davčni zavezanec ni mogel vplivati, nastala hujša gospodarska škoda. Podrobnejši kriteriji so objavljeni tukaj.

Odlog ali obročno plačilo se lahko pod enim pogojem dovoli tudi za 12 mesecev, četudi davčni zavezanec ne izkaže hujše gospodarske škode. Ta pogoj je, da predloži instrument zavarovanja ali omogoči davčni službi vknjižbo zastavne pravice. Obrazec je dostopen tukaj.

Odlog oziroma obročno plačilo nista mogoča za akontacije davka, globe in stroške postopka o prekrških,davčni odtegljaj, prispevke za zdravstveno zavarovanje, pokojninsko in invalidsko zavarovanje in za obveznosti, na katere učinkuje postopek zaradi insolvenstnosti ter za tiste, katere davčni organ le izterjuje.

Za odlog ali obročno plačevanje plačujete tudi obresti, ki veljajo na dan izdaje odločbe.

Več o davkih lahko izveste na izobraževanju Osnove DDV in primeri iz prakse.

Pripravila Maja Bohar

http://data.si/blog/2014/04/18/ali-lahko-odlozite-placilo-davka/