O-STA

Gorenjska banka nadaljuje z uspešnim izvajanjem prestrukturiranja in pozitivnim poslovanjem v letošnjem letu

Kranj, 15. maja - Skupščina Gorenjske banke je včeraj potrdila vse predlagane sklepe, seznanila se je tudi s poslovanjem banke v letu 2013 ter s potekom prestrukturiranja in poslovanjem v tekočem letu. Kazalniki poslovanja, zlasti količnik kapitalske ustreznosti, kažejo na to, da banka ohranja visoko likvidnost in kapitalsko trdnost, s pozitivnim poslovanjem v letošnjem letu pa se izboljšuje tudi donosnost.

Gorenjska banka je skupščino podrobneje seznanila s poslovanjem v letu 2013, ki ga je po oblikovanju slabitev in rezervacij v višini 126 milijonov evrov zaključila z izgubo v višini 115,6 milijona evrov. Ne glede na to je kapitalska ustreznost Gorenjske banke konec leta 2013 znašala 13,42 odstotka, kar je le malenkost manj kot v letu 2012. Uspešnejša od bančnega povprečja je bila Gorenjska banka tudi pri obvladovanju stroškov, zlasti pa pri kazalniku pokritosti kreditov z depoziti (LTD), kjer je v primerjavi z bančnim povprečjem precej manj odvisna od najetih virov.

Ocenjeni potencialni kapitalski primanjkljaj v obdobju od leta 2013 do leta 2015, na katerega so ob hipotetični realizaciji ekstremnega scenarija pokazale ugotovitve obremenitvenega testiranja, je banki z oblikovanjem slabitev v letu 2013 že uspelo pomembno zmanjšati, program dejavnosti za odpravo potencialnega primanjkljaja notranjega kapitala pa banka pospešeno izvaja tudi v letošnjem letu. Gre za kombinacijo aktivnosti, ki so namenjene povečevanju absorbcijske sposobnosti in kapitalske moči banke ter izboljšanju kvalitete njene aktive in profila tveganja.

V letošnjem letu se bo banka osredotočila na posle s prebivalstvom ter z malimi in srednje velikimi podjetji. Na strani virov sredstev banka ohranja fokus na nebančnih depozitih, zlasti na segmentu prebivalstva, kjer je že tradicionalno močna. Nadaljevali se bodo procesi predsodne izterjave in prestrukturiranja tveganih terjatev s ciljem ohranjanja zdravih jeder v podjetjih. Planirana je tudi rast čistih opravnin, predvsem prek povečanja nabora produktov in storitev.

Aktivnostim na področju povečevanja prihodkov bo sledilo nadaljnje zniževanje stroškov poslovanja in racionalizacija poslovnih procesov s ciljem zagotovitve čim večje odzivnosti na potrebe in pričakovanja strank.

Banka za leto 2014 načrtuje pozitiven poslovni izid po obdavčitvi. Trendi v prvih štirih mesecih so pozitivni in sledijo planiranim.

Banka bo v prihodnjih mesecih aktivno nadaljevala z izvajanjem začrtanih ukrepov, ki že kažejo pozitivne učinke. Uprava banke ocenjuje, da bo z doslednim izvajanjem načrta prestrukturiranja in pozitivnim poslovanjem v letošnjem letu konec leta dosegla začrtane cilje in ohranila kapitalsko trdnost banke.

Skupščina je tako upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2013 podelila razrešnico, potrdila je tudi predlog, po katerem se pretežni del izgube poslovnega leta 2013 v višini 109,6 milijona evrov pokrije iz drugih rezerv iz dobička, preostalih 5,9 milijona evrov pa iz statutarnih rezerv banke. Za revizorja za leto 2014 je bil izbrana družba Deloitte revizija d.o.o. iz Ljubljane.

Na skupščini je bilo prisotnih 80,12 odstotka delnic s pravico do glasovanja.