O-STA

Vlada zavrnila zvišanje praga za normirance

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o dohodnini predlaga spremembe, ki vplivale na poslovanje normirancev. Vlada temu Predlogu nasprotuje.

Predlagane spremembe

- Povišanje praga za vstop v sistem normiranih odhodkov iz 50.000 na 100.000 evrov prihodkov.
- Dodaten pogoj za vstop v sistem normiranih odhodkov, in sicer da so podjetniki samozaposleni za poln delovni čas vsaj eno leto oziroma imajo zaposleno vsaj eno osebo za poln delovni čas.
- Dvig višine normiranih odhodkov s 70% na 80% davčno priznanih prihodkov.

Razlogi za zavrnitev

Vlada je Predlog zavrnila zaradi številnih razlogov. Menijo, da ta ne temelji na dejanskih podatkih in ne upošteva celokupen položaj davčnih zavezancev. Zavezanci se za vstop v sistem normiranih odhodkov odločajo z celokupnega vidika, ne samo davčnega. Večina zavezancev vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva. Obstaja pa večja verjetnost, da tudi ti svojih knjig ne vodijo sami. Prav tako so zavezanci v različnih položajih in neenakosti med njimi so lahko velike. Zato je pomembna zmernost pri določanju višine normiranih odhodkov in višine prihodkovnega pogoja za vstop v sistem. Potrebno je upoštevati, da se iz dohodka, ugotovljenega za davčne namene, izhaja tudi pri določanju obveznosti prispevkov in pravic pri socialno varstvenih in družinskih prejemkov. Prav tako je trenutni veljavni prag prihodkov usklajen s pragom za opcijski vstop v sistem DDV. Ta tudi ni prenizko določen, ugotavljajo. Zvišanje tega na 100.000 evrov bi zajel le manjši delež zavezancev. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o dohodnini ne dosega osnovnega cilja, ki je dostopnost spremenjenega davčnega sistema širšemu krogu zavezancev.

Glede na vse te ugotovitve Vlada Predlogu zakona nasprotuje.

Vir: Ministrstvo za finance

Pripravila Maja Bohar

http://data.si/blog/2014/05/21/vlada-zavrnila-zvisanje-praga-normirancev/