O-STA

Koledar poročanja za mesec junij

DATUMDOGODEK
Do 10. 6.Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za maj 2014 Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za maj 2014 Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka, za maj 2014
Do 13. 6.· Intrastat - Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za maj 2014
Do 15. 6.Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin, za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu maju 2014 Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjenih v mesecu maju 2014; Do 16. 6. fizične osebe, če podatke sporočajo v PISNI OBLIKI
Do 16. 6.Na dan izplačila dohodkov - obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, za maj 2014 Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za maj 2014
Do 20. 6.Obrazec DVP - Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za maj 2014 Obrazec SN11- T - Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini - transakcije za maj 2014 Obrazec SN22 -T - Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji - transakcije za maj 2014 Obrazec BST - Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za maj 2014 Obrazec KRD - Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za maj 2014 Obrazec SN11, SN44 - letno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini za leto 2014 Obrazec SN22, SN55 - letno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v tujini za leto 2014 Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za maj 2014 Obrazec DDV-O za maj 2014 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O), za maj 2014 (op. plačilo DDV je 30. 6.) Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31. maja (začetek vnosa 13. 6.)
Do 30. 6.· Obrazec DDV-O - Obračun DDV za maj 2014 · Obrazec PD-O - Poročilo o dobavah (76.a člen) za maj 2014 · Obračun davka na finančne storitve za maj 2014 · Obrazec SKV - poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za maj 2014 · Obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za maj 2014 · Obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec maj 2014 - Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači · Obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v maju 2014 izplačani samostojno · Izplačilo regresa za leto 2014 (razen izjem, določenih v ZDR-1), REK-1, iREK, Obrazec 3 · OPOMBA: Na AJPES smo preverili, kaj se zgodi v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. V kolikor rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.

http://data.si/blog/2014/05/26/koledar-porocanja-za-mesec-junij/