O-STA

Sklepi XII. letne konerence FIDES, sprejeti 6.12.2002

Konferenca pooblašča glavni odbor, da pripravi strategijo množičnega prehoda zdravnikov in zobozdravnikov v zasebno zdravstveno službo za primer, če bi razmere v javnem zdravstvu postale nevzdržne in bi bile možnosti sindikalnega boja zakonsko preveč omejene.

FIDES se mora zavzemati za dosledno spoštovanje delovnopravne zakonodaje zdravnikov in zobozdravnikov, tudi za ceno sprememb delovnega časa in posledično prehodno manjšega zaslužka.

FIDES naj uporabi vsa pravna sredstva za dosledno usklajevanje pravic zdravnikov in zobozdravnikov z veljavno zakonodajo.

FIDES obsoja vse poskuse krčenja pravic njegovih članov in pooblašča organe sindikata, da te pravice branijo z vsemi zakonitimi sredstvi.

FIDES naj zagovarja urejanje delovnopravnega položaja zdravnika in zobozdravnika z reprezentativno poklicno kolektivno pogodbo za zdravnike in zobozdravnike

Pri pogajanjih za kolektivno pogodbo o skupni metodologiji za uvrščanje in določitev orientacijskih delovnih mest in kolektivno pogodbo za javni sektor ter drugih kolektivnih pogodb naj FIDES zastopa takšno uvrščanje in vrednotenje dela, ki bo za večino zdravnikov in zobozdravnikov najugodnejše

FIDES naj tudi v prihodnje ohrani aktivno in reprezentativno vlogo v pogajanjih s predstavniki delodajalcev v zavodih

Konferenca pooblašča predsednika FIDES, da skupaj z ZZS in SZD oblikuje koordinacijo slovenskih zdravniških organizacij, ki bi omogočala usklajeno delo vseh treh zdravniških organizacija pri zastopanju interesov slovenskih zdravnikov.

FIDES naj tudi v prihodnje za člane sindikata organizira izobraževanja o pravicah zdravnikov in zobozdravnikov, ki sledijo iz novo sprejete zakonodaje.

FIDES se bo tudi v prihodnje upiral samovolji oblasti pri urejanju razmer v zdravstvu, kadar je ta škodljiva tako za uporabnike kot za izvajalce.

Ljubljana, 06.12.2002

Ivan Mrzlikar, dr.stom.spec.l.r.

predsednik konference

Silvan Saksida, dr.med.spec. l.r.

predsednik komisije za sklepe