O-STA

Zakaj Ministrstvo za zdravje vohuni za člani sindikatov?

Sindikat Fides je bil obveščen o dopisu državnega sekretarja mag. Simona Vrhunca št. 1020-43/01-105 z dne 16.05.2003 vsem bolnišnicam in zdravstvenim domovom v RS. Dopis se glasi:

"Sproročamo vam, da za potrebe priprave predlogov podzakonskih predpisov zakona o sisitemu plač v javnem sektorju (Ur. list RS, št. 56/02) potrebujemo podatke o članstvu zdravstvenih delavcev v sindikatu. Zato vas prosimo, da nam, v primeru, da imate podatke, pošljete podatke o številu zaposlenih zdravstvenih delavcev po posameznih poklicih, ki so včlanjeni v posamezne sindikate. Vaše odgovore pričakujemo do petka, 23. maja 2003."

Sindikat Fides je ob takšnem dopisu visokega uslužbenca Ministrstva za zdravje ogorčen, saj ocenjuje, da gre za nedopustno poseganje države v svobodo sindikalnega dela in včlanjevanja v sindikat ter za poskus nedopustnega pritiska resornega ministrstva na zdravstvene delavce, ki se po demokratičnih načelih svobodno včlanjujejo v sindikat, ki si ga izberejo. Sindikatu Fides ni znan noben podzakonski akt v zvezi z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, za katerega bi bilo pristojno Ministrstvo za zdravje in za katerega bi potrebovalo podatke o članih sindikata, zato ne razumemo, s kakšnim namenom Ministrstvo za zdravje takšne podatke zbira. Nenavadno je, da je takšno obveznost ministrstvo naložilo delodajalcem, ki imajo podatke o članih sindikata izključno zaradi obračuna in plačila sindikalne članarine in podatkov o članih sindikata ne smejo uporabljati za druge namene. Sprašujemo se, ali bo po težko usklajenem socialnem sporazumu med socialnimi partnerji in ob prepotrebnem sodelovanju vseh socialnih partnerjev za dosego ustreznih rešitev v javnem sektorju takšno ravnanje postalo praksa slovenskih državnih inštitucij.

Sindikat Fides poziva mag. Simona Vrhunca, da sporni dopis nemudoma prekliče in se vsem članom zdravstvenih sindikatov javno opraviči. O primeru so že obveščeni vsi predstavniki sindikatov javnega sektorja in vladna pogajalska skupina za Kolektivno pogodbo za javni sektor. Fides bo predlagal, da se dogodek uvrsti na prvo sejo pogajalske skupine sindikatov javnega sektorja. O dogodku bomo obvestili vse reprezentativne sindikate v RS, Vlado RS ter vse stanovske organizacije, po potrebi pa tudi pristojne mednarodne inštitucije. Menimo, da bi se o tako grobem posegu v sindikalno dejavnost s strani uslužbenca ministrstva morala v najkrajšem roku opredeliti tudi Vlada.

Konrad Kuštrin, dr.med.

predsednik sindikata