O-STA

Obresti od posojil lastnikov/lastnikom in drugim povezanim osebam

V družbah, še posebej v teh časih, pride tudi do financiranja s strani lastnikov, vendar ne v obliki dokapitalizacije, vendar kot posojila (kratkoročna, dolgoročna). Ker gre v teh primerih za povezane osebe na podlagi ZDDPO-2 (Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb) so omejeni davčno priznani odhodki (in prihodki) iz naslova obresti.

Posledično se morajo posojilodajalci in posojilojemalci držati Pravilnika o priznani obrestni meri, kjer je določena stopnja obrestne mere. Seveda se lahko uporabijo višje stopnje, vendar je potrebno za ta korak zagotoviti dokazila, da bi v enakih ali primerljivih okoliščinah z nepovezano osebo bila situacija (stopnja) enaka.

Pri vračilu posojila oz. plačilu obresti je potrebno biti pozoren na to, kdo je prejemnik obresti?:

- če je fizična oseba, je potrebno ob izplačilu plačati še davek (25% - cedularna obdavčitev)

- če je (povezana) pravna oseba in ima nepokrito davčno izgubo ali ne plačuje davka od dohodkov pravnih oseb

- če (povezana) pravna oseba ni rezident RS (davčni odtegljaj 15%)

Torej ne pozabite obresti vključiti v letni pregled pred zaključkom poslovnega leta, saj lahko tudi to močno vpliva na obdavčitev družbe.

Koristne povezave:

ARHIV PRIZNANIH OBRESTNIH MER ZA LETO 2014

PRAVILNIK o priznani obrestni meri (neuradno prečiščeno besedilo)

http://data.si/blog/2014/10/09/obresti-od-posojil-lastnikovlastnikom-drugim-povezanim-osebam/