O-STA

Kdo ima prepoved ustanovitve podjetja?

Pri postopku registracije s.p in pri preverjanju družbenikov ob ustanovitvi d.o.o., se v sistemu VEM preverja status ustanoviteljev podjetja torej nosilca/ev dejavnosti pri s.p. in družbenikov družb (d.o.o.). V kolikor ima FURS podatek, da so bodoči podjetniki dolžniki, se na VEM zablokira postopek registracije in takemu podjetniku se nato iz sistema pošlje obvestilo FURS-a, kaj je narobe.

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1H), ustanovitelj, družbenik in podjetnik ne more postati oseba, ki je:

1. bila v Republiki Sloveniji pravnomočno obsojena na kazen zapora zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine;

2. javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek;

3. neposredno ali posredno z več kot 25 odstotki udeležena v kapitalu kapitalske družbe, ki je javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek.

Ko "dolžnik" (ali obsojenec) sanira situacijo na FURS, mu le-ta izda potrdilo in lahko nadaljuje postopek registracije, v sistem pa registrskemu organu pripnemo obvestilo FURS-a, da so poravnane obveznosti.

Oseba, ki ji bo e-VEM v postopku preverjanja omejitev za ustanavljanje družb ter pridobitev statusa družbenika in podjetnika zavrnil vlogo, bo po odpravi razlogov (predložitvi vseh manjkajočih obračunov REK-1 za preteklih 24 mesecev in/ali plačilu vseh zapadlih neporavnanih davčnih obveznosti) pri pristojnem davčnem uradu predložila vlogo za izdajo potrdila iz 7. odstavka 10.a člena ZGD-1 (priloga).

Če potrebujete podrobnejše informacije oziroma individualno svetovanje, so vam naši svetovalci na voljo na 01 600 1530 ali po elektronski pošti na data@data.si.

http://data.si/blog/2014/10/22/kdo-ima-prepoved-ustanovitve-podjetja/