O-STA

Potni nalogi in povračilo stroškov

Potni nalog je računovodska listina, ki omogoča spremljanje in dokazovanje službenih potovanj zaposlenih ter upravičenost povračila stroškov, ki so nastali pri službenem potovanju. Slovenski računovodski standardi predpisujejo vsebino nalogov za izvajanje in knjigovodskih listin, kamor spadajo tudi potni nalogi in obračun potnih stroškov.

Pisanje potnih nalogov predstavlja večini podjetnikom in zaposlenim zamudno delo. Toda gre za zelo pomemben dokument, saj nepravilno izpolnjeni in vodeni potni nalogi predstavljajo dodatno plačilo davka za podjetje. Nepravilno napisane in obračunane potne naloge davčni inšpektor z lahkoto odkrije.

Potni nalog je treba sestaviti in izročiti zaposlenemu pred službeno potjo. Zelo pomembno je, da se potne naloge pravočasno in pravilno sestavlja ter pravilno sestavi obračun potnih stroškov po vračilu s službene poti. Priporočljivo je, da potni nalog vsebuje čim več podatkov, ki dokazujejo službeno pot, s tem povezane stroške in njihovo upravičenost. Oblika potnega naloga ni posebej predpisana.

Potni nalog je sestavljen iz dveh delov, in sicer iz naloga za službeno potovanje in iz obračuna potnih stroškov.

Nalog za službeno potovanje mora vsebovati:

· zaporedno številko potnega naloga;

· datum izdaje potnega naloga;

· ime in priimek osebe, ki opravi službeno pot;

· delovno mesto osebe, ki opravi službeno pot;

· naslov bivanja osebe, ki opravi službeno pot;

· dan, na katerega oseba opravi službeno pot in jasno naveden pričetek ure potovanja;

· po čigavem nalogu gre oseba na službeno pot;

· naveden mora biti kraj potovanja;

· naveden mora biti kratek opis dela na službenem potovanju;

· jasno mora biti naveden podatek o trajanju potovanja, torej v urah oz. dnevih;

· delodajalec mora jasno odobriti uporabo prevoznih sredstev (avtomobila, letala ...);

· naveden mora biti plačnik potnih stroškov;

· navedena mora biti višina dnevnice in morebitnih posebnih dodatkov;

· če se izplačuje predujem za službeno potovanje, mora biti v potnem nalogu opredeljena višina le-tega;

· podpis odredbodajalca, datum prejema predujma ter podpis prejemnika.

Obračun potnih stroškov mora vsebovati:

· ime in priimek predlagatelja potnih stroškov;

· prebivališče predlagatelja potnih stroškov;

· datum in čas odhoda na službeno pot;

· datum in čas prihoda s službene poti;

· odsotnost v dnevu, urah in minutah;

· število dnevnic;

· vrednost ene dnevnice;

· skupna vrednost dnevnic;

· prevozni stroški: kilometrina, vozovnice javnih prevoznih sredstev ipd.;

· drugi stroški: parkirnina, cestnina, nočitve, vstopnine ipd.;

· skupaj stroški;

· datum in znesek prejetega predujma;

· znesek plačila oz. vračila potnih stroškov;

· manjkati ne sme datum ter podpis predlagatelja in prejemnika računa potnih stroškov.

Oglejte si vzorec potnega naloga.

Če vas zanima, katere stroške lahko uveljavljate, ali si lahko povrnete stroške nočitve in ali je potni nalog treba napisati za vsako pot posebej, vabljeni na naš seminar Potni nalogi, kjer boste izvedeli vse podrobnosti. Za vprašanja smo vam na voljo tudi na tel. 01 600 15 30 in po e-pošti data@data.si.

Pripravili:
Vernesa Sadulai, Data d.o.o.
Jure Filip, Data d.o.o.
Boštjan Kop, Data d.o.o.