O-STA

Oznaka CE in obveznosti prodajalca

Številne izdelke je treba pred prodajo v EU, Islandiji, Lihtenštajnu ali Norveški označiti z oznako CE. Oznaka CE je dokazilo o skladnosti izdelka s predpisi EU, kar olajšuje prosti pretok proizvodov na evropskem trgu.

Z oznako CE na izdelku proizvajalec na lastno odgovornost izjavlja, da izdelek izpolnjuje vse zakonsko določene pogoje za uporabo oznake CE in tako je izdelek mogoče prodajati v celotnem Evropskem gospodarskem prostoru (EGP) - v vseh državah članicah EU države članice Efte (Evropskega združenja za prosto trgovino), tj. Islandija, Norveška in Lihtenštajn. To velja tudi za izdelke, proizvedene v drugih državah, ki so naprodaj v EGP.

Oznaka CE se ne uporablja za vse proizvode, ampak samo za tiste kategorije izdelkov, ki so navedene v posameznih direktivah EU o oznaki CE. Oznaka CE ne pomeni, da je bil proizvod narejen v EGP, ampak samo, da je bilo preverjeno, ali izpolnjuje vse veljavne zakonske zahteve (npr. glede stopnje varnosti) za prodajo v EGP.

Oznaka pomeni, da je proizvajalec:

§ preveril, ali je izdelek skladen z vsemi pomembnimi zahtevami (npr. glede varnosti, zdravja ali varovanja okolja) iz ustreznih direktiv, in

§ da je neodvisni organ za ugotavljanje skladnosti zaprosil za oceno skladnosti izdelka, če to zahteva direktiva. Če izdelka ne preverja neodvisni organ, lahko usklajenost izdelka s tehničnimi zahtevami preveri sam proizvajalec. To vključuje ocenjevanje in ugotavljanje možnih tveganj pri uporabi izdelka.

Proizvajalčeva odgovornost je, da izvede vse ocene skladnosti, pripravi tehnično dokumentacijo, izda izjavo o skladnosti ter oznako CE namesti na izdelek. Distributerji morajo preveriti, ali je na izdelku oznaka CE in ali ima izdelek urejeno vso potrebno dokumentacijo. Če je izdelek uvožen iz države zunaj EGP, mora uvoznik preveriti, ali je proizvajalec ukrenil vse potrebno in ali so ustrezni dokumenti po potrebi na voljo.

Ali so vsi izdelki z oznako CE popolnoma varni?

Na žalost zaradi možnosti ponarejanja ali zlorabe oznake nikoli ni 100-odstotnega zagotovila, da je izdelek z oznako CE popolnoma varen. Vendar pa Uredba EU 765/2008 in Sklep 768/2008 jasno določata obveznosti proizvajalca, zato z uporabo oznake CE na izdelku proizvajalec prevzame polno odgovornost za skladnost izdelka z vsemi veljavnimi zahtevami zakonodaje EU.