O-STA

Carinska unija v EU

Evropska oz. carinska unija je enotno carinsko območje oz. trgovinski prostor, v katerem blago lahko prosto kroži, ne glede na to ali je bilo izdelano v EU ali pa je bilo uvoženo od drugod. Za blago, ki je bilo uvoženo zunaj EU je potrebno plačati carino oz. dajatve, ko blago prvič prestopi mejo EU, nato pa blago ni več podvrženo kontroli in carinam.

Sicer se pri medsebojnem trgovanju med članicami EU ne opravljajo carinski pregledi in ne plačujejo dajatve. Na zunanjih mejah pri trgovanju s tretjimi državami velja enotna oz. skupna carinska tarifa EU, ki določa višino dajatev in ukrepe trgovinske politike in je pravna podlaga za določitev višine uvoznih dajatev. Carinski postopki so v vseh državah članicah EU enaki in jih določa Carinski zakonik Skupnosti.

Podjetnikom, ki želijo poslovati oziroma poslujejo v okviru EU je v pomoč Evropski carinski informacijski portal ECIP, ki daje na enem mestu zbrane vse relevantne informacije o carinskih postopkih v EU (vključno s prikazi uvoznih, izvoznih in carinskih postopkov po posameznih korakih).

Podjetniki najdejo tudi veliko podatkov v Elektronski podatkovni bazi MADB (Market Access Database), ki predstavlja informacijsko orodje EU za pomoč in podporo izvoznikom. Ta baza daje vse informacije o dajatvah, formalnostih in trgovinskih ovirah pri izvozu na trge tretjih držav. Baza vsebuje:

  • veljavne carinske in druge dajatve
  • informacije o uvoznih postopkih in dokumentih pri uvozu v tretje države statistično bazo izvozno-uvoznih podatkov
  • bazo sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov
  • pritožbeni register
  • bazo trgovinskih ovir
  • uredbo o trgovinskih ovirah.

Elektronska podatkovna baza TARIC , ki je voljo tudi v slovenskem jeziku pa daje podjetnikom na voljo vse podatke o carinskih stopnjah in trgovinski ukrepih, ki so povezani z uvozom ali izvozom določene vrste blaga v EU oziroma iz EU. Elektronska baza TARIC je sicer orodje carinskih organov, ki pa je javno dostopno tudi drugim uporabnikom. Tako lahko uvozniki in izvozniki za svoje blago s pomočjo podatkovne baze TARIC izračunajo višino uvoznih dajatev in ugotovijo, ali je predmet ukrepov trgovinske politike.

Pripravili: Anja Grahek in Sanda Vodičar Horvat, DATA d.o.o.

Povezava do članka: http://data.si/blog/2014/12/30/carinska-unija-v-eu/