O-STA

Kdaj nastane obveznost poročanja v Intrastat?

Podjetja, ki so registrirana v EU lahko na trg EU prosto izvažajo in uvažajo blago, vendar ne smejo količinsko omejevati uvoza oz. izvoza, niti kako drugače omejevati trgovanja. Pravica do proste trgovine vključuje tudi pravico do prostega tranzita na celotnem ozemlju EU. Ko blago čeprav izdelano zunaj EU vstopi v EU, se ga lahko prosto prevaža po vsej EU.

Lahko pa se v okviru EU uvede prepoved ali omejitev izvoza, uvoza ali tranzita blaga, kadar tako blago ogroža javni interes iz razlogov, utemeljenih z javno moralo, javno varnostjo, varovanjem zdravja in življenja ljudi, živali ali rastlin, in varstvom okolja.

Poročanje o izvozu in uvozu blaga znotraj EU

Statistika blagovne menjave med državami članicami EU se vodi s pomočjo sistema Intrastat, v katerem se podatki zbirajo mesečno neposredno od gospodarskih subjektov. Za gospodarski subjekt nastane obveznost poročanja v Intrastat, če trguje z blagom z gospodarskimi subjekti v drugih državah članicah EU in skupna vrednost njegovih odprem blaga v članice EU ali prejemov blaga iz članic EU preseže letni nacionalni vključitveni prag, ki znaša 200.000 EUR za odpreme in 120.000 EUR za prejeme blaga.

Podjetje poroča od vključno tistega meseca tekočega leta, v katerem je bil vključitveni prag presežen. Podjetje je dolžno poročati samo za tisti tok blaga (odpreme blaga, prejeme blaga), pri katerem je preseglo vključitveni prag. . V Sloveniji podatke za Intrastat zbira in obdeluje Carinski urad Nova Gorica in rok za dostavo podatkov je od 1. do 15. v mesecu za predhodni mesec.

Mesečno poročilo mora vsebovati :

  • številka za DDV
  • obdobje poročanja
  • smer trgovinskega toka: odprema ali prihod blaga
  • 8-mestna številčna oznaka izdelka (CN8)
  • oznaka odpremne/namembne države EU
  • vrednost blaga - brez DDV in trošarin
  • količina blaga v neto masi (od katere se odšteje teža embalaže)
  • merska enota (denimo kilogram, liter, artikel)
  • vrsta transakcije (npr.: blago, poslano v nadaljnjo predelavo)

Pripravili: Anja Grahek in Sanda Vodičar Horvat, Data d.o.o.

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/01/07/kdaj-nastane-obveznost-porocanja-v-intrastat/