O-STA

Katere evidence morajo voditi normiranci?

Glede na zakonodajo, ki je pričela veljati 4. julija 2014, lahko podjetniki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov v višini 80% davčno priznanih prihodkov. Hkrati je davčna obravnava zvišala prag letnega prometa za pavšalno obdavčitev iz 50.000 evrov na 100.000 evrov za tiste, pogoj je, da bodo imeli v davčnem letu pred tem davčnim letom zaposleno vsaj eno osebo za polni delovni čas 5 mesecev (sem sodijo tudi samozaposleni, ki so prijavljeni v zavarovanje za polni zavarovalni čas tj. 40ur/tedensko).

Vse pogosteje dobijo naši svetovalci na seminarjih vprašanja glede obveznosti normirancev in sicer ali morajo imeti voditi poslovne knjige ali ne?

Med podjetniki se namreč širijo informacije, da normirancem ni potrebno voditi računovodstva oziroma poslovnih knjig. Res je le, da normirancem ni potrebno voditi poslovnih knjig za ugotavljanje davčne osnove. Normiranci se ločijo v dve kategoriji, in sicer na samostojne podjetnike/fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in na pravne osebe.

Ali je samostojnim podjetnikom smiselno voditi računovodstvo?

Res je, da jim zakonodaja ne predpisuje obveznega vodenja poslovnih knjig, ker imajo možnost ugotavljanja davčne osnove na podlagi normiranih odhodkom, vendar morajo voditi določene evidence.

Eden izmed pogostih problemov, s katerimi se srečujejo normiranci, je preseganje kriterijev, ki jih dovoljuje zakon in ponovno ugotavljanje davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov.

Bistvene mesečne obveznosti normiranca so tako:

 • Izdaja računov
 • Vodenje evidenc o prometu (t.i. knjiga izdanih računov)
 • Obračun prispevkov in oddaja predpisanega obrazca na FURS
 • Obračun plač in oddaja predpisanega obrazca na FURS (v kolikor ima podjetnik zaposlene delavce)
 • Obračun DDV (v kolikor je podjetnik zavezanec za DDV)
 • Vodenje registra osnovnih sredstev
 • Obračun amortizacije (v primeru, da podjetnik v prihodnosti izgubi status normiranca in začne ugotavljati davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, je potrebno v poslovnih knjigah imeti realno stanje neodpisane vrednosti osnovnih sredstev)
 • Vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev
 • Obvezni AJPES-ov pobot
 • Priprava davčnega obračuna ob zaključku leta (do 31.3. za preteklo leto)
 • Vodenje poslovnih knjig za poslovne potrebe (npr. ob najemu kredita banke zahtevajo bilance !!!)

Pravne osebe

Pravne osebe, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov, morajo kljub vsemu na podlagi Zakona o gospodarskih družbah še vedno voditi poslovne knjige. Za pravne osebe se glede vodenja knjig torej ne spremeni nič.

Kakšna je vloga računovodje?

Računovodja sodeluje z normirancem kot svetovalec in mu pomaga pri uvajanju v poslovanje, ga obvešča o vseh spremembah zakonodaje ter za davčnega zavezanca vodi "knjigo" izdanih računov oziroma evidenco prometa/knjigo prihodkov.

Za nosilca dejavnosti obračunava prispevke ter oddaja OPSVZ obrazce preko portala e-davki. V kolikor ima normiranec zaposlene delavce, mu računovodja obračunava plače ter oddaja vse predpisane obrazce na FURS ter na AJPES. Po potrebi oddaja tudi ostale REK obrazce (npr. REK-2 za avtorske honorarje, najemnine,...). Vodi register osnovnih sredstev ter obračunava amortizacijo osnovnih sredstev.

Za normiranca je dobrodošlo tudi, da mu računovodja vodi saldakonte kupcev in dobaviteljev (tudi prijava v AJPES-ov pobot). Konec leta pripravi in odda davčni obračun, vodi poslovne knjige za notranje poročanje, po potrebi tudi pripravlja letne računovodske izkaze za zunanje uporabnike (banka, leasing hiše, razni razpisi,...) ter podjetniku posreduje informacije, ki podjetniku koristijo pri poslovnih odločitvah.

Na podjetju Data d.o.o. smo pripravili seminar Na kaj moram biti pozoren kot normiranec, kjer vam bomo jedrnato predstavili mesečne obveznosti in splošne evidence, ki jih je treba voditi preko leta. Morda bi vas zanimalo tudi izobraževanje Kako voditi svoje enostavno knjigovodstvo?

Pripravila: Anja Grahek in Siniša Brankovič, DATA d.o.o.

Prijava na izobraževanje

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/01/09/katere-evidence-morajo-voditi-normiranci/