O-STA

Carinska deklaracija in carinska vrednost

Za vse blago, ki je sicer predmet uvoznih in izvoznih carinskih postopkov, je potrebno oddati carinsko deklaracijo, s katero se v predpisani obliki in v skladu s predpisanimi pogoji prijavi blago za določen carinski postopek.

Gospodarski subjekti (podjetja in posamezniki) lahko predložijo carinsko deklaracijo:

  • v elektronski obliki na predpisanem obrazcu enotne upravne listine (EUL), z uporabo Carinskega informacijskega sistema
  • v pisni obliki na predpisanem obrazcu enotne upravne listine (EUL), kadar zaradi tehničnih ovir ni mogoče oddati deklaracije v elektronski obliki
  • ustno, če skupna vrednost ene pošiljke blaga ne presega 1.000 EUR, pod pogojem, da pošiljka ni del redne serije istovrstnih pošiljk in da blaga ne prevažajo neodvisni prevozniki kot del večje komercialne prevozne operacije

Carinsko deklaracijo odda deklarant ali njegov zastopnik. Deklarant mora zagotoviti:

  • točnost podatkov, ki jih navaja v carinski deklaraciji,
  • verodostojnost listin, ki so potrebne za izvedbo določenega postopka,
  • spoštovanje obveznosti, ki izhajajo iz postopka

Sicer se carinske deklaracije v uvoznih, izvoznih in tranzitnih postopkih vlagajo z uporabo sistema za elektronsko poslovanje CURS (Carinska uprava republike Slovenije).

Carinska vrednost je vrednost blaga, ki se uporablja kot osnova za obračun carine, kadar se ta obračunava od vrednosti (ad valorem), kar je najbolj pogosto. Od carinske vrednosti blaga se obračuna carina po stopnjah iz carinske tarife.
V praksi se večina blaga carini z ugotavljanjem carinske vrednosti po metodi transakcijske vrednosti (na podlagi fakture). Predpostavlja se, da je cena na fakturi vrednost, ki jo je kupec dejansko plačal prodajalcu za kupljeno blago (t.im. dogovorjena cena). Če carinske vrednosti po tej metodi zaradi razlogov, ki izkrivljajo dogovorjeno ceno ni mogoče ugotoviti (ker sta npr. kupec in prodajalec medsebojno povezana ali zaradi drugih razlogov - brezplačne pošiljke, vlaganje kapitala v opremo za izdelavo izdelka ipd.), pa se carinska vrednost ugotavlja tudi z drugimi načini oziroma metodami.

Pripravili: Anja Grahek in Sanda Vodičar Horvat, DATA d.o.o.

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/01/15/carinska-deklaracija-carinska-vrednost/