O-STA

Ali veste, da morate usposabljanje za varnost pri delu obnavljati?

Delodajalec mora delavcem zagotoviti varnost pri delu. Ena izmed teh obveznosti je tudi usposabljanje za varnost in zdravje pri delu, ki pa se mora po potrebi obnavljati.

Kdo mora opraviti usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu?

Delodajalec mora zagotoviti varnost in zdravje pri delu, vsem delavcem, tudi študentom in dijakom, podjemnim delavcem, oziroma, vsem, ki pri delodajalcu opravljajo delo skladno z ZVZD-1. Ukrepi zajemajo preprečevanje in odpravljanje nevarnosti pri delu, obveščanje in usposabljanje delavcev, z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi.

Delodajalec mora izdelati Izjavo o varnosti z oceno tveganja, ter jo popravljati in dopolnjevati vsakokrat, ko ukrepi niso več zadostni za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu. Skladno z ugotovitvami iz ocene tveganja mora glede na stopnjo tveganja izvajati periodično preverjanje usposobljenosti delavcev za varno in zdravo delo.

Usposabljanje lahko delodajalec opravi tudi sam, vendar mora v tem primeru opraviti najmanj splošen del strokovnega izpita iz varnosti in zdrava pri delu, ter tečaj / usposabljanje s področja promocije zdravja, psihologije dela ipd.. V kolikor dejavnost, ki jo opravlja delodajalec predstavlja večja tveganja za poškodbe, zdravstvene okvare ali poklicne bolezni, pa mora delodajalec opraviti tudi strokovni del izpita. Pogoje za opravljanje strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu določa Pravilnik o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti in zdravja pri delu.

Varstvo in zdravje pri delu

Kdaj je potrebno opraviti usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu?

Delodajalec mora delavca usposobiti za varno opravljanje dela ob sklenitvi delovnega razmerja, pred razporeditvijo na drugo delo, pred uvajanjem nove tehnologije in novih sredstev za delo ter ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu. Vsebina se mora spreminjati glede na nove oblike in vrste nevarnosti. Usposobljenost za varno delo mora delodajalec preverjati delodajalec na delovnem mestu.

Delodajalec mora določiti obvezne občasne preizkuse teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo za delavce, ki delajo na delovnem mestu. Rok za občasne preizkuse iz prejšnjega odstavka ne sme biti daljši od dveh let. Periodika za preverjanje usposobljenosti se določi v Izjavi o varnosti z oceno tveganja. Usposabljanje se mora izvajati v skladu s programom usposabljanja, ki ga mora imeti delodajalec izdelanega.

Kaj pa samozaposleni?

Samozaposleni so za varnost in zdravje pri delu odgovorni sami. Dolžni so izvajati ukrepe varnosti in zdravja pri delu, glede na dejavnost in tveganja, ki obstajajo na delovnem mestu ali v zvezi z delom, ki ga samozaposlena oseba opravlja. Poskrbeti morajo tudi za varnost in zdravje drugih oseb, na katere lahko vplivajo s svojo dejavnostjo. Tudi Inšpektorat za delo RS opozarja, da je smiselno, da tudi samozaposlene osebe izvajajo ukrepe po ZVZD-1.

Samozaposlena oseba pa mora oceniti tveganje pri svojem delu in v primeru, da obstajajo nevarnosti na nesreče in poklicne bolezni, mora izdelati pisno izjavo o varnosti z oceno tveganja. Samozaposleni morajo izvajati ukrepe za varno in zdravo delo na skupnih deloviščih in pri tem uporabljati ustrezno delovno opremo in osebno varovalno opremo. Samozaposleni morajo pri izvajanju svoje dejavnosti upoštevati in izvajati predpise na področju varstva pred požarom.

Prekrški

Po ZVZD-1 je delodajalec v prekršku, če ne usposobi delavcev za varno in zdravo delo, če usposabljanje za varnost pri delu ni redno posodobljeno in tudi če redno ne preverja usposobljenosti za varno delo na delovnem mestu. Enako velja za samozaposleno osebo, ki ne oceni tveganja in ne izdela pisne ocene tveganja, če je ta potrebna.

Usposabljanje za varnost pri delu izvajamo tudi na Data d.o.o.

Pripravila: Anja Grahek in Marko Perko

Prijava na usposabljanje

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/02/03/ali-veste-da-morate-usposabljanje-za-varnost-pri-delu-obnavljati/