O-STA

Rdeča luč tudi za soglasja delodajalcev

Ljubljana, 26. februarja - FIDES je prejel obrazca izjav zdravnika v zvezi s podaljšanim delovnim časom ter nočnim oz. nadurnim delom starejših zdravnikov, ki ju je pripravilo Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije.

V prvem obrazcu izjave je navedeno, da zdravnik izjavlja, da je seznanjen, da mu delodajalec lahko odredi, zaradi zagotavljanja dežurstva, delo nepretrgoma največ 32 ur. Od tega bo lahko delo trajalo v okviru polnega delovnega časa največ 10 ur v enem delovnem dnevu, v dveh zaporednih delovnih dneh pa največ 16 ur. Za delovni čas, ki nepretrgoma traja več kot 16 ur, daje s podpisom izjave zdravnik svoje soglasje. Z izjavo zdravnik tudi izjavlja, da bo delodajalca najmanj v roku 1 meseca pisno obvestil o preklicu soglasja, da bo lahko organiziral zagotavljanje zdravstvenega varstva v dogovorjenem obsegu.

Za FIDES je obrazec takšne izjave povsem nesprejemljiv.

Predvsem je izjava izrazito zavajajoča. Zdravnik s podpisom v resnici izjavlja, da je seznanjen z neutemeljeno grožnjo. Nikjer namreč ni zakonske podlage, da bi delodajalec lahko zdravniku odredil nepretrgano delo največ 32 ur. Delovni čas se namreč po 29. čl. Zakona o delovnih razmerjih (ZDR) ne določa z odredbo delodajalca, marveč s pogodbo o zaposlitvi, oz. kvečjemu z zakonom, kolektivno pogodbo ali splošnimi akti delodajalca (če je tako določeno v pogodbi o zaposlitvi), med katere pa odredba kot individualni (in ne splošni) akt ne sodi. 41.d člen ZZdrS, na katerega se sklicuje obrazec izjave, tudi o odredbi delodajalca nič ne govori, prav tako pa tudi nič ne govori o izjavi zdravnika, ki naj bi bila pravni temelj obrazca izjave.

Soglasje zdravnika je skrito takorekoč v drobnem tisku. Vsebovano je v izjavi, v kateri zdravnik izjavlja svojo seznanitev z že opisano neutemeljeno grožnjo, ne vsebuje pa prav nobene seznanitve zdravnika o tem, da gre v resnici za prostovoljno odpoved temeljnim pravicam iz delovnega razmerja.

O nameravani distribuciji obrazcev soglasij kot inštrumenta, ki posega v pravice zdravnikov iz delovnega razmerja, bi morali delodajalci predhodno obvestiti sindikat in mu omogočiti sodelovanje pri sprejemanju te odločitve (2. člen Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike KPZZ), glede nameravane distribucije obrazcev pa bi morali tudi obvestiti zdravnike in pridobiti njihovo mnenje (8. in 9. čl. KPZZ).

Obrazec izjave ima vrsto pomembnih pomanjkljivosti:

ne vsebuje opozorila, da gre za odpoved temeljnim pravicam iz delovnega razmerja

ne vsebuje opozorila, da ga podpisuje zdravnik na lastno odgovornost

ne vsebuje opozorila, da se pred podpisom zdravnik lahko posvetuje s sindikatom

ne vsebuje širše nevtralne razlage pomena in pravnega temelja soglasja

ne vsebuje opozorila, da je podpis prostovoljen in ni pogojen z nobenim prisilnim ali škodljivim aktom delodajalca ter da zdravnik lahko zavrne podpis

ne vsebuje pojasnila, da obrazec ni predpisan in da bo veljavno soglasje tudi na drugačnem obrazcu

neprimeren je način, da je soglasje skrito v izjavi. Zdravnik je namreč lahko o nečem sicer obveščen, vendar kot obveščen soglasja ne poda. Izjava torej ne vsebuje možnosti, da bi zdravnik podpisal svojo seznanitev, hkrati pa zavrnil soglasje

soglasje ne vsebuje ne opozorila ne varovalk za primer preutrujenosti zdravnika

ne vsebuje opozorila, da zdravnik od podpisa soglasja nima nobene koristi in ga podpisuje izključno v korist delodajalca

ne vsebuje nagrade za dodatno obremenitev

uvaja odpovedni rok, ki je ponovno skrit v razlogih na strani delodajalca, ne vsebuje pa npr. določila, da lahko zdravnik soglasje kadarkoli prekliče (t.j. odpove, glede na odpovedni rok) ne glede na razloge

ne vsebuje možnosti omejitve podaljšanega nepretrganega dela

Menimo, da je lahko podpis izjave za zdravnika izrazito škodljiv in zato odsvetujemo podpis takšnih izjav.

Nadalje menimo, da je takšno soglasje zaradi svojih hudih formalnih pomanjkljivosti mogoče izpodbijati tudi potem, ko je že podpisano.

Drugi obrazec izjave se nanaša na soglasje k nočnemu oz. nadurnemu delu starejših zdravnikov. V soglasju je navedeno, da zdravnik na podlagi 203. čl. v povezavi z 236. čl. ZDR podaja soglasje, da mu delodajalec lahko, kot starejšemu delavcu, lahko odredi nadurno in nočno delo.

Glede tega obrazca izjave ima FIDES naslednje vsebinske pripombe:

ne vsebuje opozorila, da gre za odpoved temeljnim pravicam iz delovnega razmerja

ne vsebuje opozorila, da ga podpisuje zdravnik na lastno odgovornost

ne vsebuje opozorila, da se pred podpisom zdravnik lahko posvetuje s sindikatom

ne vsebuje širše nevtralne razlage pomena in pravnega temelja soglasja

ne vsebuje opozorila, da je podpis prostovoljen in ni pogojen z nobenim prisilnim ali škodljivim aktom delodajalca ter da zdravnik lahko zavrne podpis

ne vsebuje pojasnila, da obrazec ni predpisan in da bo veljavno soglasje tudi na drugačnem obrazcu

soglasje ne vsebuje ne opozorila ne varovalk za primer preutrujenosti zdravnika

ne vsebuje opozorila, da zdravnik od podpisa soglasja nima nobene koristi in ga podpisuje izključno v korist delodajalca

ne vsebuje nagrade za dodatno obremenitev

uvaja odpovedni rok, ki je ponovno skrit v razlogih na strani delodajalca, ne vsebuje pa npr. določila, da lahko zdravnik soglasje kadarkoli prekliče (t.j. odpove, glede na odpovedni rok) ne glede na razloge

ne vsebuje možnosti omejitve števila nočnih ur oz. nadur

Na te obrazce ima Fides tudi smiselno enake ostale pripombe kot k obrazcem za podaljšano nepretrgano delo.

Zaradi omenjenih pomanjkljivosti FIDES odsvetuje tudi podpis teh soglasij.