O-STA

Pogodba o zaposlitvi za določen čas

Delovna razmerja, ki se sklepajo s pogodbo o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem ureja Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, ZDR-1). Pogodba o zaposlitvi za določen čas se lahko sklene samo v zakonsko določenih primerih. Odgovarjamo na določena vprašanja, ki izhajajo iz delovnega razmerja za določen čas.

V katerih primerih lahko delodajalec z delavcem sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas?

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene za določen čas le izjemoma, in sicer, če gre za:

 • izvrševanje dela, ki po svoji naravi traja določen čas,
 • nadomeščanje začasno odsotnega delavca,
 • začasno povečan obseg dela,
 • zaposlitev tujca ali osebe brez državljanstva, ki ima delovno dovoljenje za določen čas, razen v primeru osebnega delovnega dovoljenja,
 • poslovodno osebo ali prokurista,
 • vodilnega delavca,
 • opravljanje sezonskega dela,
 • delavca, ki sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas zaradi priprave na delo, usposabljanja ali izpopolnjevanja za delo, oziroma izobraževanja,
 • zaposlitev za določen čas zaradi dela v prilagoditvenem obdobju na podlagi dokončne odločbe in potrdila pristojnega organa, izdane v postopku priznavanja kvalifikacij po posebnem zakonu,
 • opravljanje javnih del oziroma vključitev v ukrepe aktivne politike zaposlovanja v skladu z zakonom,
 • pripravo oziroma izvedbo dela, ki je projektno organizirano,
 • delo, potrebno v času uvajanja novih programov, nove tehnologije ter drugih tehničnih in tehnoloških izboljšav delovnega procesa ali zaradi usposabljanja delavcev,
 • predajo dela,
 • voljene in imenovane funkcionarje oziroma druge delavce, ki so vezani na mandat organa ali funkcionarja v lokalnih skupnostih, političnih strankah, sindikatih, zbornicah, društvih in njihovih zvezah,
 • druge primere, ki jih določa zakon oziroma kolektivna pogodba na ravni dejavnosti.

Ali sme delodajalec z istim delavcem skleniti več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas?

Delodajalec lahko sklene več zaporednih pogodb o zaposlitvi z istim delavcem in za isto delo, vendar pa neprekinjen čas trajanja takšne zaposlitve ne sme biti daljši od dveh let. Pri tem pa zakon izrecno določa tudi, da trimesečna ali krajša prekinitev ne pomeni prekinitve zaporednega sklepanja pogodb o zaposlitvi.

Izjeme od tega pravila so možne samo v zakonsko določenih primerih ter v primerih, če:

 • delavec nadomešča začasno odsotnega delavca,
 • gre za zaposlitev tujca ali osebe brez državljanstva, ki ima delovno dovoljenje za določen čas (razen v primeru osebnega delovnega dovoljenja),
 • je delavec poslovodna oseba,
 • gre za vodilnega delavca, ki vodi poslovno področje ali organizacijsko enoto pri delodajalcu in ima pooblastila za sklepanje pravnih poslov ali za samostojne kadrovske in organizacijske odločitve,
 • gre za delavce, ki so voljeni in imenovani funkcionarji ali drugi delavci, ki so vezani na mandat organa ali funkcionarja v lokalnih skupnostih, političnih strankah, sindikatih, zbornicah, društvih in njihovih zvezah.

Ali se lahko pogodba sklene za obdobje daljše od dveh let?

Pogodba o zaposlitvi za določen čas se lahko sklene za obdobje, daljše od dveh let, če gre za pripravo oziroma izvedbo dela, ki je projektno organizirano in projekt traja več kot dve leti, pogodba o zaposlitvi pa se sklene za ves čas trajanja projekta.

Kaj se šteje za projektno delo, se določi s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti.

Kaj se zgodi, če ostane delavec na delu po poteku pogodbe?

Če je pogodba o zaposlitvi za določen čas sklenjena v nasprotju z zakonom ali kolektivno pogodbo ali če ostane delavec na delu tudi po poteku časa, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, se šteje, da je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.

Pogodbe o zaposlitvi in ostale pravne pogodbe vam lahko pripravijo tudi pravniki podjetja DATA d.o.o. V kolikor imate kakšno vprašanje pokličite na 01 600 1530 ali pišite na data@data.si.

Podjetnike, ki želijo v svojem podjetju angažirati novo osebo, pa ne razmišljajo o pogodbi o zaposlitvi za novega "sodelavca", ampak bi z osebo radi sodelovali na drug način vabimo na naš seminar Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Pripravili: Anja Grahek in Ana Marija Pavlovič

Prijava na seminar

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/03/13/pogodba-o-zaposlitvi-za-dolocen-cas/